Norgesavisen

Organ for mental, sosial og økonomisk nyorientering

Nr. 12

10.august 2000

65. Årgang

VÅRT MÅL: Et fritt, levende, selvvirksomt samfunn. VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk. VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på Kristusimpulsen
MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevissheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med det frie, levende, selvvirksomme samfunn

 


STOFF TIL SAMFUNNSLIV

Vi er takknemlige for alt stoff som blir tilsendt Samfunnsliv, både egne innlegg, avisutklipp, bildestoff m.m. Men jeg vil oppfordre flest mulig til å skrive elektronisk i tiden fremover, dvs. bruke PC og sende tekst til Samfunnsliv via e-mail eller lagret på diskett.

Det er kanskje mulig for folk som ikke eier PC å få evt. bekjente eller venner til å hjelpe dem med å overføre fra maskinskrevet tekst(vanlig skrivemaskin) eller håndskrevne manus til PC.

Når det gjelder avisutklipp fra aviser, tidsskrifter eller magasiner, kan selvfølgelig også dette overføres til PC via en skanner eller ved at man skriver det av selv til PC. Mange aviser, tidsskrifter og magasiner har allerede egne Internettutgaver slik at teksten finnes der og kan hentes inn elektronisk via nettet og sendes videre til Samfunnsliv og trykkeriet hos Møre-Nytt. Alt dette vil lette avisarbeidet betraktelig. På forhånd takk til alle trofaste bidragsytere.

Alt som ønskes brukt i Samfunnsliv sendes enten Dag Ove Johansen (Venset, 8200 Fauske) eller Anders Ryste (6150 Ørsta)


DE 3 FRISTELSER

Gunnar R. Hagen

I_Matt. 4, 1 – 11, er det å lese at etter at Jesus vart døpt av Johannes ble han av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.

Hele denne merkelige ørkenopplevelse skal hvis være, karakteristisk nok, fortalt gjennom andre. Den har, som vi etterhvert skal se, et spesifikk psykisk innhold som henviser til menneskets psykiske driftsliv og skapende fantasi og som her er forsøkt gjengitt Jesus opplevelse på en ny måte.

Som kjent talte Jesus alltid til menneskene om Guds rike i billedlig form av ord som f. eks. "om de hundre får," eller bilder uten ord som "Fotvasken", men her i denne så spesielle ørkenopplevelse benytter Jesus seg av et "billedmotiv" som innvier oss i et indre psykodrama som han selv personlig opplever i sin egen skapende fantasi. Et psykisk møte som skal oppvekke mennesket til å oppleve å se sitt eget driftsliv i egen fantasi, i en liknende konfrontasjon mot sin egen personlige djevel som den Jesus selv opplever. Konfrontasjonen her skaper en ild som tennes for første gang i menneskets fantasi. Jesus skal og må selv i egen person gjennom den alvorlige prøvelse og stille seg åpen "ansikt til ansikt" mot sitt eget evige mørke og ubevisste del av psyken. Han møter utfordringen med viten, med et bevisst Jeg, og en bevisst skapende fantasi. Hele hans sterke indre psykikiske opplevelse er her selvsagt helt uanskuelig utenfra sett. Det er et indre psykodrama som foregår, et fantasifullt levende bilde av Jesu fristelser, opplevd og gjengitt for at et hvert tenkende menneske selv skal se og oppleve det samme i sin egen fantasi. Tanken er altså å belyse en helt ny og opphøyd side av våre menneskenatur.

Vi vestens mennesker er ensidig og utelukkende opplært i å tenke utadvent og som vi fortsatt lærer prinsippfast å være tilvent. Dette innebærer at vi aldri får utnytte hele vår sjel, men bare utnytter en liten del av den, som den intellektuelle side f. eks. mens den øvrige og aller rikeste del av vår sjel, den skapende fantasi ligger der som "død og begravet". Dagens menneske er ennå ikke kommet så langt i tiden at det kan sette et bevisst skille mellom fantasi og intellekt, noe som kjent har medført de fatale historiske opplevelser, som vi så inderlig hårt har erfart på kropp og sinn, at vi med dette er fratatt all mulighet til å se bevisst, "den mentale oppstandelse" til eget liv og samfunn gjennom fantasien.

Her er det viktig å merke seg at Samf. forskeren B.D. Brochmann, som gjennom sin fantasirike litteratur, har skrevet og bevisstgjort de drifter vår projiserte djevel frister Jesus med og den alvorlige risiko som oppstår når vestens menneskers tenkemåte ikke er sin levende fantasi og sitt psykiske driftsliv bevisstgjort.

Jesus vil vise oss i sin psykiske selvopplevelse et bilde av fantasienes evne til "å se" skille mellom bevissthet og det ubevisste – han viser oss våre tre indre psykiske drifter (den Økonomiske, den Sosiale og Sentripetaldriften) og den store skatt det er å være gitt en guddommelig skapende fantasi til "å se" og til å observere med. Det er en mental psykisk prøvelse Jesus nå må gjennomføre bevisst og med kontrollert fantasi for selv å få oppleve menneskets tre hoveddrifter, som er projisert og personifisert i fantasien som djevelen og hans fristelser. Bevissthet oppnår vi bare på bekostning av det ubevisste derfor denne vitale og nødvendige konfrontasjon. Jesus skal anskueliggjøres for all verden at et hvert menneske psykisk sett må gjennom den samme lidelse, stilles "ansikt til ansikt" mot sit eget ubevisste. – Ellers vil vi mennesker aldri lære å skille mellom det som er bevisst og det som er ubevisst. – Vi ser også klart Jesu fantasi som tydelig er forankret i helheten "Herren din Gud skal du tilbede og ham alene skal du tjene" Helhetsbevisstheten (Gud) og fantasien behersker, kontrollerer og gjennomfører prøvelsen og bevisstgjør og fordriver alle djevelens ubevisste fristelser.

Jesus gjør med dette et indre psykoanalytisk arbeide for oss som nå skal omskape mennesket til et helhetlig psykisk bevisst menneske. (Senere ser vi at Jesus kjenner til menneskenaturens psykologi i helhetlig psykisk i Joh. 2, 24". "men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle, 25 v. og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske for han viste selv hva som bodde i mennesket.") Men før dette psykodrama begynner foretar Jesus en gjennomført fysisk renselsesprosess, en fastekur på hele 40 dager og 40 netter. Til en så lang fastekur kreves det tilgang på rent og friskt vann, så Jesus befinner ved en vannkilde, kanskje ved en liten oase med sparsom vegetasjon og noen palmetrær som gir den nødvendige skygge for et ensomt fastende og skapende menneske. I_Matt. 4 gis det ikke noen ytre synlig landskapsskildring eller stemningsbilde av oppholdsstedet, som selvfølgelig er helt unødvendig, for alt som skjer er av indre uanskuelig natur. Den eneste ytring som kommer er en liten knapp bemerkning etter fastingen: "Jesus hungrer".

Det er da djevelen kommer. (Trollet, dragen, det primitive) Ethvert forsøk på bevisstgjøring er alltid en kamp mot "djevelen", det laverestående, det barnaktige. Alt koster også å bli seg bevisst!

Ånden av fortidens tenkemåte skal opphøre og fra nå av skal en ny bevisst ånd komme isteden, skapt gjennom den bevisste skapende fantasi. For uten vår medfødte fantasi kan man hverken skape eller "se" gudsrike. Det er i vårt indre, i fantasien psykodramaet foregår og ikke på noe åpent ytre fysisk sted som alle religiøse og utadvendte mennesker tror og forkynner.

Jesus skaper denne åndskamp for å bevisstgjøre vårt sjeleliv – for Guds rike kan ikke erkjennes før vi har lært å kjenne vårt eget ubevisste. Han vet og ser seg dette bevisst, han kjenner sitt eget driftsliv og skapende fantasi og vil med denne bevissthet frigjøre vår psyke fra historiens ubevisste fangenskap. Jesus tenner med dette en åndelig ild i oss som fra nå av alltid vil lyse i vår fantasi. Det evige mørke slaveri er på vikende front.

Mennesket skal opp på et høyere bevisst psykisk plan. Individet skal ikke leve under sine åndelige muligheter lenger. Djevelen er Jegbevissthetens motstykke, skal under kontroll – "Jeg, er Herren din Gud" – skal inn og råde i menneskets fantasi.

Jesus går nå inn i en grunnleggende prosess i sin levende fantasi og stiller seg "ansikt til ansikt" og i dialog mot djevelen.

Matt. 4 kap, 2v. Og da han hadde fastet i firti dager og firti netter, ble han til sist hungrig. 3v. Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds sønn, da si at disse stener skal bli til brød! 4. Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Fristeren, er her den ubevisste lyst til å fantasere og leke med sitt økonomiske driftsliv. Det er den som kommer til ham utadprojisert som djevelen selv og som sier: "Er det sant? er du virkelig Guds sønn av Fantasien" (som er den allmektige Gud i mennesket) da si at disse stener skal bli brød?

Det er å svare: "Du skal ikke misbruke og benytte din hellige fantasi til å skape stener og papir om til levebrød for mennesket lever ikke av symboler. Penger splitter og øder det hellige samfunn, men brukt din egen hellige fantasi til å se den evige realitet i Guds totalitetsøkonomi som tjener og gir overflod til alle samfunn på jord. Menneskets økonomiske drift er av psykisk natur som skal følge og dikteres av hvert ord som utgår fra "Guds munn", vår skapende fantasi."

5v. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte han på templets tinde og sa til ham:

6v. Er du Guds sønn, da kast deg ned! for det er skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, forat du ikke skal støte din fot på noen stein.

7v. Jesus sa til ham: Det er atter skrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud.

Den hellige stat er selvsagt ikke noen by Jesus reiser til, men et sted han opplever og "ser" i sin fantasi. Den hellige stat symboliserer det levende samfunn hvor menneskene gjennom sin sosiale drift fristes til å bruke sin fantasi til å være stor og betydningsfull i andres øyne som f. eks. å sitte øverst ved kongens bord. Motta hederspriser og medaljer. Du skal derfor ikke la deg friste av fantasien til å gjøre deg til leder for partier, sekter, organisasjoner osv. det fører bare til splittelse og oppløsning av ditt eget samfunn, men vis istedet helhetensbevissthetens tjener ånd.

8v. Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham all verdens riker og deres hellighet og sa til ham:

9v. Alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg.

10v. Da sa Jesus til ham:_Vik bort fra meg, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

11v: Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

Det høye fjell er helhetsbevisshetens fjell. Helhetens virkelighet kan ingen se med det fysiske øye det kan bare oppfattes gjennom den levende fantasi for uten fantasi kan vi ikke se helheten.

Sentripetaldriften frister her Jesus til å la sin fantasi opphøye seg over menenskehavet til helhetens midtpunkt til konge eller pave el. president. Da intet korporlig menneske kan erstatte livets totalitet skal mennesket ikke misbruke sin fantasi til menneskedyrkelse. Jesus er seg dette fullt bevisst og henviser djevelen og hans fristelser demonstrativt ut av sin fantasi.

Jesus egen indre psykiske prøvelse er nå bevisst fullført og han har utvetydig visst oss – i sin skapende fantasi – hvordan også vi mennesker – i vår skapende fantasi – skal oppleve det realistiske møte med våre tre drifter projisert som djevelen selv – for så å drive ham ut – og på noe annet sted enn i vår egen fantasi er det trolig fysisk umulig å møte djevelen og utdrivelsen – Og nå er øyeblikket kommet eller må komme til å ta et himmelske møte vår fantasi til virkeliggjørelsen og endelig muligheten til å oppleve å si: "Fra nå av skal Guds Rike virkeliggjøres!"

Ført av ånden forlater Jesus oasen. Litt senere treffer han noen som forteller ham den uhyggelige nyhet at Johannes er arrestert av Herodes politisoldater og kastet i fengsel.

Jesus drog da bort til et mer trygt sted, til det hedenske Gallilea, til Kapernaum. Og fra da av begynte Jesus å forkynne og si: "Omvend eder; for HIMMELENS RIKE ER KOMMET NÆR!".


VOND LYST ELLER - LYSTA TIL DET VONDE

Anders Ryste

Stortingsmann frå FrP, Vidar Kleppe, vil endre grunnlova. Han vil at ein statsminister i Norge skal vere medlem av statskyrkja, elles kan han ikkje vere statsminister.

Paragraf 2 i grunnlova slår fast at kristendommen skal vere statens religion. Men striden om desse spørsmåla botnar i at korkje folk eller prest skil mellom kristendommen som form og kristendommen som eit nyskapande åndsliv, eit nytt tenkjesett mellom borgarane.

Ikkje auge for auge og tann for tann. Slik skal det ikkje vere mellom dykk, sa Kristus. Slår nokon deg på det eine kinnet, snu då til det andre. Hemn skal vrakast som sosialt oppgjersmiddel. Når Kristus følgde denne tenkjemåten, så bygde han på ei djupare innsikt i menneskenaturen. Det vil likevel vere vanskeleg å tru, etter som prestane frå preikestolane fastslår at menneskenaturen er vond.

Fri meg frå den vonde lysta i mitt hjarte, seier presten. Det vonde bur altså i menneskehjartet. I ei brevveksling for nokre år sidan sa biskop Per Lønning at orda skulle vere slik: Fri meg frå lysta til det vonde i mitt hjarte. Hjartet er ikkje vondt hos menneska. Derimot kan lystene i menneska gå så mange vegar. Lysta kan føre menneska både hit og dit, men det blir den reine antikristendom å hevde at hjartet i menneska har innebygd vondskap i seg. Men vil teologane følgje Lønnings oppklåring?

Nei, menneskehjartet dunkar i veg etter sin medfødde funksjon. Skal vi tale om gode eller vonde lyster, ja, då må vi lyfte menneska oppover frå den primitive teologien innan kyrkja, og heller feste oss ved sjel og ånd!! Eg trur biskop Lønning har rett. Men sjela er også ei kraft, ei usynleg kraft større enn hjartekrafta, som styrer over liv og død.

Når Vidar Kleppe vil endre grunnlova så vi får kristne statsministrar i Noreg, ja, så bør han tenkje over om det er sann kristendom eller antikrist som forkynner ein teologi som stemplar hjartet i menneska som vondt.


PRISUTVIKLING OG MENTALITET

Anders Ryste

Når varene for levemåten blir flytta frå stabburet og kammerset til kjøpesenteret, så har vi fått ei ny utvikling i samfunnet. Det må byggjast gater og vegar. Bilen må bli bruksgjenstand og eit stasjonært samfunnsliv blir til eit samfunnsliv som blir levande.

Klarer så innbyggjarane å følgje med iå utviklinga? Skaparen av alt det nye er teknikken. Ingen slaktar grisen heime på garden. Byfrua har kjøleskåp og fryse-skåp. Spisskammerset er blitt borte.

Slik kan ein skrive om samfunnet no. Alt er blitt nytt og større, særleg etter siste krig og alt har sitt opphav frå teknikken. Men har mentaliteten hjå menneska forandra seg? Vegen frå det rotfesta heimesamfunnet til det vi har i dag, eit samfunn i fullt samkvem mellom menneske og land, krev også ein ny tenkjemåte! Men tenkjemåte skifter ein ikkje like lett som ein skifter skjorte.

Kyrkja skulle følgje med i dette store omskifte. Det har den ikkje gjort. Korkje preikene eller songen målber ei ny tid. Det er som det blir sagt: Julafta kom for fort på kjerringa. All verda er komen i vanskar. Vårt økonomiske system er ein leivning frå verda sin førtekniske tidsalder.

På vegen til Ørstavik, her frå Rystå, var det sjeldan å gå forbi maskinist Arne O. utan å slå av ein prat. Han bygde hus i 30-åra._Han undra seg over kva prisar det etterkvart ville bli for dei som skal setje bu. "Huset mitt fullt ferdig," sa Arne, "kosta 6000 kr – sekstusen kroner". Arne er borte, men husprisane er her enno.

Prisen no på eit hus, i storleik slik som hjå Arne, ville truleg vere 200 gonger meir. Så lettvint som eit hus kan byggjast i dag, så burde prisen på eit hus, slik som hjå Arne, vere 200 gonger mindre og ikkje 200 gonger meir. –

Og slik møter vi problemet. Eit problem som politikarane av alle parti ikkje maktar å løyse. Den tekniske utviklinga rundtom i verda, skal vi vere glade for og takke for; men prisane og prisutviklinga dei siste 50 åra gjer menneska til slutt splitter gale. Skal store koloniar av mislukka menneskelagnader, som lever på stoff langs byane, berre auke og auke? Skal knivstikking og myrding, skyting og raning bli legio framover?

Men så spør du: Kva har rov og ran å gjere med prisutviklinga? Finst der nokon samanhang mellom prisutvikling og kulturforfall? Så lenge menneska ikkje har lært å kjenne seg sjølve som skapande åndsvesen og den risikoen som fyl med, ja så skjer der ei tragisk forveksling mellom dei verkelege verdiane og bytemidlane, pengane. Fiktivverdiane og bytemidlane, pengane. Fiktivverdiane blir gjort til det verkelege i handel og fantasi. Og dette bygg ein på som lærar og prest og som kjøpmann og børs.

Dette er ei samfunnsutvikling ingen ynskjer; men det er ei utvikling som allereie Moses åtvara slekta imot i Dei ti boda. Teologane trur at det berre var dei gamle jødane som dyrka pengane som framande gudar og ikkje Det norske storting anno år 2000. Og enno verre, teologane lærer heller ikkje at Dei ti boda, slik kyrkja lærer i dag, berre utgjer premissane for korleis verda skal kome galskapen tillivs. Det skjer ved dekapitalisering (avskriving) og desentralisering (ta i bruk distrikta).

 


KJÆRE STATSRÅD TORE TØNNE!

Thore Lie

Undertegnede, Thore Lie, bor like i nærheten av Sognsvann, - og den fine "joggeløypa" rundt Sognsvann, ca. 3,3 km lang, blir hyppig benytte til trimming.

I går, 3. mai, tok jeg en slik joggetur og på min vei rundt vannet traff jeg tilfeldigvis på din sjef, statsminister Jens Stoltenberg som jogget motsatt vei. Stoltenberg kjenner ikke meg på forhånd.

Jeg gjorde tegn til Stoltenberg at jeg ville snakke med ham, - og Stoltenberg sa omtrent som følger, "Ja, men da må du jogge med oss denne veien!" Tidspunktet var litt før kl. 2100 på kvelden!

"Ja, det er greit", sa jeg og begynte å jogge sammen med Stoltenberg og hans sønn (?) i ca. 150 meter! Jeg presenterte meg og sa at jeg var svært interessert i ytringsfrihet og anti-psykiatrisk arbeid.

"Har du hørt om Torvholm-saken på NordVestLandet?", spurte jeg Jens Stoltenberg, og Stoltenberg svarte, - "Ja, så vidt!" Jeg fortalte at jeg hadde kjent til saken i ca. 2 år pr. dags dato, men at det nå rett før jul hadde gått ut drapstrusler fra embedsverket i Justisdepartementet på Kåre Torvholm og 3 av hans små barnebarn, - videre sa jeg at jeg hadde skrevet noe om saken til myndighetene, bl.a. ekspedisjonssjef Vidar Refsvik og underdirektør Magnar Aukrust, og fortalte videre om at disse bl.a. var fullt informert om nevnte sak. (Om Stoltenberg fikk med seg om at også andre var informert av undertegnede, vet jeg ikke, - var nok noe anpusten p.g.a. joggingen på forhånd, men jeg ga uttrykk for bl.a. at Bondevik, Dørum og Høybråten ble informert mens de satt i regjering)!

"Denne saken er så alvorlig og så grotesk Stoltenberg at du ikke bare bør, men du må gjøre noe med dette! Vi vil ikke ha et slikt land hvor slik trusler får utfolde seg", sa jeg til slutt - (gjengitt i ettertid så godt som det lar seg huske, ca. et døgn etter at møtet fant sted!)

"Jeg skal snakke med Tore Tønne og sette ham på saken", sa Jens Stoltenberg, -

og dermed signaliserte Stoltenberg at samtalen var slutt, - og det var helt greit for meg. Jeg hadde fått lov til å komme fram med mitt budskap, - stoppet og jogget videre den vei jeg opprinnelig hadde kommet!

Jeg vil få lov til å legge til for "egen regning" overfor deg statsråd Tore Tønne! - dvs. noe som ikke fremkom i samtalen med Jens Stoltenberg!

Drapstruslene fra Justisdepartementets embedsverk er også fremsatt overfor Torstein Leon Hansen, 9100 Kvaløysletta og Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen.

Torvholm har bl.a. kommet med avsløringer om unndragelser av avgift på avgiftsbelagt omsetning av fisk i milliardklassen siden begynnelsen på 80-tallet.

Leon Hansen kommer også inn via fiskeriskandalen og er gammel fisker, - men for få år siden skreiv han en hovedoppgave på Fiskerifagskolen på ca. 1400 sider som fikk blandede mottagelser, - dvs. en kjempegod kritikk av de som ville ha sannheten om norsk fiskeripolitikk på bordet, mens en heller dårlig kritikk av de som ikke ønsket avsløringer om norsk fiskeripolitikk på bordet, (om disse folkene vil jeg benytte ordet MAFIAEN!)

Hiåsen kommer inn via ytringsfrihetsdelen / psykiatridelen, og som har kjempet disse menneskerettigheter i mange år og som i Torvholm / Leon Hansen saken er blitt deres fullmektiger.

Oddmar Remøy, 6090 Fosnavåg er også en sentral mann i dette bildet, - han også tidligere fisker (38 år) og som har støttet Kåre Torvholm i mange år.

Remøy ble innlagt på psykiatrisk sykehus 11. februar for 8 dager uten å få stilt diagnose. Innleggende lege var kommunelege i Herøy, Bjørn Martin Åsen, tidligere Gro Harlems statsekretær i Sosialdepartementet. Innleggelsen skyldtes at Remøy utførte ordre på general-nivå i NATO om at lensmann Roar Skoglund, Herøy måtte fjerne seg innen 48 timer.

Kjære statsråd Tor Tønne, - jeg avslutter her - foreløpig! Vi som støtter Kåre Torvholm & Co., har gjentatte ganger forsøkt å få denne groteske historien(e) ut i media, men har kun lyktes med noe svært få distriktsaviser.

Bygdeposten på Vikersund - (skriver om denne saken grunnet at fullmektig Hiåsen er sigdøling) - har gjort en formidabel innsats og avslørt groteske ting. Redaktøren heter Irene Mjøseng!

Bygdeposten tilhører A-pressen, og innen A-pressen har hver enkelt redaktør sin kontaktperson, - og kontaktpersonen til redaktør Irene Mjøseng heter Jan Erik Larsen som idag er ansatt i staben til statsminister Jens Stoltenberg!

Og som du skjønner Tønne, og som jeg sa til Stoltenberg i går, dette er en sak regjeringen må ta tak i om du dere vil eller ikke. Sakens anliggender er for groteske til at dere kan overse dette!

Kåre Torvholm har enormt mye dokumentasjon om saken, - og husk at de personene som står bak drapstruslene i Justisdepartementet har vi på tape fra NATO-kilder, - og undertegnede har sanket, for å benytte meg av det uttrykket, ca. 30 avisartikler om saken siden 17. januar 2000 (noen artikler er gull verdt, mens andre er mindre verdt, og disse kan du selvsagt umiddelbart få kopier av)!

Kontaktpersoner (de mest sentrale) i nettverket er:

Kåre Torvholm, 6076 Moldtustranda, tlf. nr. 70 08 87 20 - mobil tlf. nr. 90 54 10 82,

Oddmar Remøy, 6090 Fosnavåg, tlf. nr. 70 08 64 52 - mobil tlf. nr. 97 67 41 08,

Torstein Leon Hansen, Niseveien 77, 9100 Kvaløysletta, tlf. nr. 77 68 31 14,

Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen, tlf. nr. 32 71 54 55 og

redaktør Irene Mjøseng, Bygdeposten, boks 53, 3371 Vikersund, tlf. nr. 32 78 34 50 - mobil tlf. nr. 91 82 19 86

samt

Thore Lie, Melkeveien 28 a, 0779 Oslo, tlf. nr. 22 14 91 77, jobb tlf. nr. 22 00 27 81 (dir. innvalg),

Velaug Lie, Melkeveien 28 a, 0779 Oslo, tlf. nr. 22 14 91 77, jobb tlf. nr. 22 95 04 58.

Er interessert i å få tilbakemelding, - på forhånd tusen takk - Tore Tønne!

I farten glemte jeg å klikke over lederen til redaktør Irene Mjøseng fra torsdag 27. april d.å. i Bygdeposten som heter, "Falske rykter" - her kommer den ved å åpne ikonet, -


NYTT RENTEHOPP, KVIFOR?

Anders Ryste

Sjefen i Norges Bank set opp renta med 0,5%. Banken søkjer dekning mot prisstigning og inflasjon. Men mange som har fått lønspålegg taper dermed tillegget. Det går med til å betale Gjerdrums rentehopp. Ein kan saktens spørje? Kva slags tenkjemåte er dette? Ikkje før har partane i arbeidslivet, ja, i samfunnslivet i det heile, stridd seg til naudsynte pålegg på løna, før dei via renteauken taper pålegget. For kven har vel ikkje store banklån? Kor stor prosent av det norske folk som treng hus å bu i, må ikkje ha banklån for å byggje?

Skremt av fåren for inflasjon, så tek Gjerdrum & Co og rappar tilbake det lønspålegget som sårt var fortent. Norges Bank burde for lenge sidan vere under finansministerens fulle kontroll. Banken burde ikkje ha råderetten over renta, men det har banken, og då so. Ikkje dermed sagt at finansminister eller regjering hadde gjort stort anna enn det Gjerdrum gjer. Også folka på Løvebakken er livande redde inflasjonen. Vi har lenge merka oss korleis dei store oljeinntektene blir lagde på is og ikkje kan "nyttast". Sosialøkonomane vrir seg i hendene saman med regjering og storting. Dei veit inga løysing på dette dilemmaet. Mange forslag er komne på bordet både ovanifrå og nedanifrå; men NEI forslaga kan ikkje nyttast. Forslaga frå våre lærde institusjonar må i allefall forkastast. – Pengane har eigenverdi for dei lærde.

No er vi så heldige at vi i Norge har hatt eit Samfunnsparti som var representert på stortinget i åra frå 1933 – 40. Har våre ansvarlege sett seg alvorleg inn i desse representantane si økonomiske tenkning? Dei bar fram ei ny orientering om just desse spørsmåla, ei orientering som ville løyse dilemmaet med renta. Dei gav ellers god løysing på mange andre viktige spørsmål også, som vi strir med ennå i dag.

Det fører for langt i ein kort avisartikkel å gå inn på nye økonomiske løysingar, noko som må til i dag, ettersom landet vårt er kome inn i eit økonomisk skorfeste, midt i all rikdommen som er komen landet i hende, sidan siste krig. Men av litteratur om emnet kan eg nemne dei bøkene som ein høgskulestudent nettopp har gått igjennom og har sakleg vurdert for ei ny hovudfagsoppgåve.

Han kallar avhandlinga si:

Hennimot nullpris! Samfunnspartiets grunntanker!

Gjennom åra har mange studentar skrive hovudfagsoppgåver om Brochmanns særeigne idear. Men ikkje har eg lese nokon som har gått så grundig til verks som denne. Han namngir heile 36 bøker av Nyorienteringslitteraturen, forutan bladet Samfunnsliv som han har studert.

Skulle ynskt at denne studenten kom frå høgskulen i Volda, men det gjer han nok ikkje. Studenten vil ikkje enno fram med namnet sitt og kva høgskule han held til på men berre vent. Det kjem nok.


PRODUSERER FOR SØPPELFYLLINGER OG FOR - SYKEHUSENE!

Rolf Høstmark

Vi er ikke vennet til å se bak kulissene hvor vår "moderne" livsutfoldelse utspiller seg i rampelyset på senen.

Vestlandsfandens livsformel lød jo omtrent slik: Me e fråhaldsmenn, venstremenn og målmen, me tilhøyrer indremisjonenn, me har søndagsskulen, me greier garden, grøda og sår og fiske, då e me fullt kvalifisera til å greie opp for landet og folket i Storting og i Regjeringa!

Ja, slik lød det for et par generasjonar siden, men han/den spredde sine bakterier og strøtanker langt ut over landet. Vel tiden går og utviklingen ruller, man må "skalle av" noe og nytt og moderne ("husk begrepet moderne sier ingen ting om kvalitet", sa en lærer i 1928) settes inn i stedet. Så fråhaldsaka er helt borte, vel mesteparten av indremisjonstilhørigheten også, gardane er stort sett fraflyttet og øde, fisket er overlatt til fabrikkskip. Sjølberginga vekk, om noe er tilbake av venstresida, så er det havnet. Bondebarna får universitets- eller høyskoleutdannelse og går rett over i politikken eller byråkratiet.

Men målrådet har utviklet seg og blomstrer, no har hver kvinne/mann sitt eget målføre helt for "seg sjøl" – og hvor mye går nå tapt i kommunikasjon folk imellom av den grunn? Og at man er kvalifisert til Storting og Regjering bare man kan skjøtte en hvilken som helst jobb, den består fullt ut. Og kvinner er nødtvunget og meget motvillig sluppet et stykke frem. Slik er ståda å betrakte, så vidt jeg kan se.

I partiets barndom lanserte Venstre parolen (valg-): "Mest mulig makt (= selvbestemmelsesrett lengst mulig ute i folks hender"), men den ble ganske hurtig radert ut!

Nei, folks selvbestemmelsesrett er nok ennå i Statens bukselomme. _Men noe har utviklet seg uhyre kraftig: sentraliseringen og lønnsomhetslinjen, byråkratiseringen, lov- og kontrollinstitusjonene! I_den jungel som her er grodd opp, går hvem som helst vill, kanskje særlig "barnebarna"!

Sentralismen pakker stadig mennesker tett samman i urbanstrøk, skadelig både for kropp og sjel, spør bare leger, psykiatere og politi! Lov og kontrollorganene har skapt en egen jungel hvor selv statens egne jurister går seg vill og vi – folket – er innført i flere datasystemer og kan kontrolleres fra før fødsel til begravelsen. Lønnsomhetslinjen krever at lønnsomheten økes ved "rasjonalisering" selv om dette skaper øket arbeidspress på de gjenværende og arbeidsløse for resten – og disse må staten lønne (= arbeidsløshetstrygd). Selv staten skal nå være "lønnsom" med innbyggere som arbeidere (= skattebetalere). Disse forhold må skape en uoversiktelighet, som vel de fleste innser er destruktive. Selv Stortinget må jo ha tapt oversikten, siden departementene må kjøpe ekspertutredninger for mange millionbeløp i året. Det er da ikke noe merkelig i at det rent automatisk, selvvirksomt, kommer et stadig voksende "sirkus for folket", "man" må jo distrahere og avlede oppmerksomheten.

Og – individualismen er skilt godt ut i rå egocentrisme – det krever ennå mer kontroll, skal vi fortvile eller forbanne? Slik slingrer stattsskuten – med nasjonen om bord – videre. Det jo ende som det gikk med "Estonia" (= mangler ved skroget og manglende omdømme på broen). Under slike nervøse og uoversiktelige forhold, må det være bare naturlig at materialismen blomstrer. Og det må vel nødvendigvis ligge under et "apres nous le deluge") = etter oss "syndefloden"). Materialisme = forbruk – økt forbruk – det står om ting – stadig finere, dyrere, mer ting. Og siden lønnsomhetslinjen må og skal følges, må ikke kvaliteten være så alt for god! Resultat = bruk og kast, forbruk, søppelfyllingene vokser.

Medmenneskenes mentalitet rommer naturlig den samme uro, den samme uoversiktelighet, den samme nervøsitet. Vi mener det er erfaring for at psyke til de 90% dirigerer soma. Så når psyke gjennom de nevnte forhold, er så sterkt forskjøvet og som nevnt, særlig på psykens mentale område, må vi innse at både psyke – og – soma blir angrepet i høy grad, leger, psykologer, psykiatere og sykehuspersonale så alt for tydelig kan vitne om.

Se på kløften mellom dem som har høy inntekt og den som har lav. Se på kløften mellom de styrende og de styrte (interessen for forskjellige valg og politikk daler stadig). Igjen sykdomsskapende forhold i samfunnet. Ja, da, dette er produksjon for sykehus og omsorg. Og – hvor er veien som fører ut av uføret??

Jeg får låne av NSB: "Stopp!", "Se!", "Hør!" og legg til "Tenk!"

La oss minnes disse trøstens ord: Når det er riktig mørkt er det like før det blir lyst, og ikke noe er så galt at det ikke er godt for noe = alle ting, forhold, tilstander, har sin tid: "tilmålte tid" = intet skjer tilfeldig. Vannmannens Epoke, planetkonstellasjonen, som fra Urtiden er benevnt Vannmannen, stråler ny og annen energi inn i Gaia og inn i oss mennesker = forvandlingen ligger foran oss. Det er virkelig noe å glede seg over "Produksjonen" for en ny og annen retning!

 


TILBAKESVAR TIL GUNNAR R. HAGEN (Samfunnsliv 8-2000)

Rolf Høstmark

Takk for innlegget. Jo, da, Erik From er en god psykolog, strukket ut over i sosiologien, naturlig nok ikke så meget på Jesu side. Bertram Dybwad Brochmann var en genial sosiolog på Jesu varme kjærlige side og en kunnskapsrik psykolog. Dybwad Brochmann (heretter D.B.) elsket meget og varmt: medmennesker, barn, kvinner, det å utfolde sine overlegne åndsevner. Og her er vi ved noe spesielt: kjærlighet som ikke vekker et tilsvarende kjærlighetssvar er bare halv, d.v.s. kald = intet værd! Hånden på hjertet!: Fikk D.B. reelt sitt og psykisk og sosiologisk noe kjærlighetssvar? Vi så og opplevde aksept og hengivenhet, særlig fra frihetssøkende kvinner (etter flere tusen år i slaveri og kulde). Men kjærlighet? Vi kan jo bare kaste et blikk rundt oss! Bygdedyret med sin utvidede Jantelov var – og er – det sterkeste! Jo de, selv etter 60 generasjoner opplært i prestenes skoler.

Når en drift, en livsytring, en lengsel ikke finner sin naturlige – lovmessige utløp eller uttrykksform, må den ifølge psykologiens lover, finne utløp – tilfredsstillelse ad unaturlige patologiske baner.

Så tilbake til Firkløveren: mennesket består av kropp, sjel, ånd og sosio (fellesskap, samhørighet, familie). Og kirken, skolen og staten har hamret inn i oss at vi er individer!, menigheten, staten, helheten en samling av bare individer. Firkløveret får svake utfoldelsesmuligheter, vi skal styres, ledes, beherskes. Særlig er det siste bladet overvåket: det er farlig! Menneskene må bare dyrke det fellesskap det får tildelt – vær så god. Det gudegitte varme sosio vil ødelegge herskernes systemer! Så den døren er låst og boltet. Mennesket tvinges til å utvikle sin individualitet i en retning – og det har vi dag gjort til de svimlende høyder, vi er blitt egocentrister!

Og jeg tør – med Loven i hånden – påstå at en egocentrist, kvinne eller mann, har ingen, absolutt ingen mulighet for å uttrykke – enn si utville, Kjærlighet! Større urettferdighet kan vi ikke begå mot hverandre enn å klippe av det fjerde bladet. Farvel sivilisasjon! Farvel kultur!

Fordi suggestibilitet er en naturlig egenskap hos oss og vi aldri fikk den avklaret og behandlet, overtok psykopatene oss, seg selv og alle livsytringer – med nevnte resultat. Det guddommelige mennesket kan de ikke rokke – bare overse. Kjærlighetens jordbunn er stadig tilstede!

Men – hvorfor gå til "de kalde" i forsøket på å forstå det himmelske: Kjærligheten?_La oss lete hos de "varme": Hafiz, Shakespeare, Goethe, Ibsen, Oscar Wildes praktfulle sønn Wildenvey, bl.a.

Jo visst må Kjærlighet læres og det på kropp og sjel og ånd og sosio, bare ikke på noen skolebenk, men i det glovarme hengivelsens fellesskap. Finner du det ikke hos deg selv eller i Livet, så grip denne altomfattende henrykkende, himmelstormende: "Joie de vivre". Hvor to gripes av det, er det lykke, men de er meget få – Bygdedyret eter og lever på elskende. Kunne vi være så uforskammede i fri fantasi at vi tenkte oss hengivelsen nasjonal, så var Det Frie Selvvirksomme Samfunn skapt, – Selvsagt tankespinn, men…!

Vel, Jesus var altså gift og hadde fire barn og Maria dro med dem til Marseille, til slekt og venner – forbindelser, i forsøk på å få barna (sønnene)_unna romerne som nok var villig til å ta livet av dem, som eventuelt fiendtlige opprørsledere, parallelt til Herodis som lot alle gutter, født innenfor et meget begrenset tidsrom, drepe, for å få bli av med den "ektefødte" Kongen – Jesus. Vi får kanskje vite noe mer når hele teksten på pergamentet (-ene) fra alterbenet i Renes Le Chateau blir offentliggjort. Paven må jo før eller siden slippe den løs!

Nå, Kjærlighet, dreier seg i sin rot om spenningsforhold mellom det kvinnelige og det mannlige element i "mennesket". Når så den clairvoyante, precognitive Mesteren SER: "…i det kommende, vil det ikke være snakk om å gi eller å ta "til ekte", så er det kjærligheten som har overtatt. Moselov, konvensjoner og moral er borte. ("…en ny himmel og en ny jord"). En uakseptabel tankerekke selv i våre dager – men – den var selvfølgelig i D.B.’s krets, 1930 – 55.

Når Mesteren uttaler: "… i det tilkommende (el.lign)…" er det, sett gjennom religiøse øyne, en tilstand hinsides død og grav, "ute i det blå". Hos "oss", "Nyorienteringen" har det vel all tid vært tale om "når" en mentalitetsforandring er foregått. Mentaliteten er da den fremherskende tanke – idé innhold i verden, i psyken, på skolen i undervisning, erfaring, påført, påsuggerert, og både individuelt og kollektivt. Og det er stadig antatt at individet skal kunne frembringe forandringen ved "egen maskin", ny viten, ny opplysning, ny bearbeidelse av eldre tankemateriale og bruk av vilje – Dette er altså ikke skyld!

Nei – Mesteren, som Johannes, tenkte nok heller på en ny Gaias tilstand i en kommende ny Epoke. Altså en innstråling mot vår reagerende Gaia – oss mennesker inklusive!

Jeg har i skrift og tale, gang på gang, påvist at vi Gaiabeboere i aller høyeste grad er avhengige av og direkte påvirkelige av de energiutstrømninger som til en hver tid, treffer oss fra Kosmos (himmelen). Vi er ikke de suverene, selvherskende, selvbevisste, frie skapninger vi har innbilt oss eller blitt innbilt. Vi er underlagt strenge kosmiske Livslover. Jeg er absolutt overbevisst om at Mesteren Jesus var ypperlig skolert i atronomi og astrologi. (Joh. Også) og pekte på Vannmannens Epoke for det nye. Vann som her strømmer ut (Epokens Billede)_er synonymt for Ånd. Den nye innstrålingen av kombinert kosmisk Energi – inn i Gaia – inn i hver av oss – vil nyskape – og vi er akkurat i "begynnelsen" (overgangstiden; (1950 – ca 2050). Les Wildenveys "oversettelse" av "Salomos Høysang".

Så du ser, meget forståelig at vi leter i alle kriker og kroker etter brokker av kjærligheten. Samholdet finnes der neppe, spesielt ikke i den vanskelige overgangsfase hvor vi aldeles ikke har noe erfaringsgrunnlag. Det er rett og slett ikke klima for den, vi har "for lite sol". Vi får, på vår langsomme måte, samle viten om de forskjelliges "himmellegemers innflytelse" på oss i våre reaksjonsmønstre – handlingslinjer – så lærer vi vel å bruke regnklær og paraply i uværet, i Epoken og – overgangstidene d.v.s. vi lærer å ta i bruk våre åndelige ressurser. Våre sensitive sanser, evner. "Bryte lenken!".

Jeg har opplevet kjærligheten, men – da som nå, fjerde døren (bladet) løst og boltet, så det ble heller ingen full utfoldelse av denne ubendige drift etter å gjøre alt det beste i verden for sin kjæreste og så gjøre det med alle de midler og evner en råder over, og gjøre det på sin kjærestes premisser. Ja, uten forbehold – gi hele seg selv. Er dette gjensidig skapes Lykke. Vokser det mot det Universelle (eventuelt det nasjonale)_har vi Det Frie Selvvirksomme Samfunn. Guds rike, tilbake i Edens Have.

Jesus og D.B. sådde et vidunderlig frø: Drømmen om Kjærligheten. Så – SÅ – de Åndens Epoke komme?

La meg så få bruke en allegori: I_hele Epoken har det på Gaia vært å finne små enklaver, hvor jord med rik humus, nok vann, varme, ly og sol, til at denne deilige blå blomst kan utfolde seg og sette frukt, men hertil aldri over så stort område at det kunne bli noen syvendesfærehave. Men – Vannmannens Epokes Energi, er begynt å strømme inn over Gaia.

Men la oss ikke slutte før vi har sett ennå en gang på dette Jesus utsagn: "… ikke fred… Ild er jeg kommet for… og vitne om sannheten…" . Dette henger ikke godt sammen!

Kjærlighetsinnperative er undergravet! Vi kan tenke oss at han precognitivt clairvoyant har SETT religioniseringen og (pave-) kirkens forferdelige maktbruk, religionskriger, eksploatering o.s.v. Men han – så vel som Esseerne var uhyre godt skolert – også i astronomi, astrologi, kosmologi og visste at varme, medmenneskelighet og sosio, var en umulighet under de energier som behersket Gaia i en Fiskenes Epoke. Faktum er da: "Fiskenes" har ikke – absolutt ikke gitt grobunn for Kjærlighet, ennå er vi i en urolig overgangsperiode, ennå er ikke "oppgjøret"_mot "Fiskenes" inntruffet – og vi er ikke fult og helt over i Vannmannens før om ca. 50 år. Vel Jesus ble født 153 år inne i "Fiskenes", da hadde nok Epoken manifestert seg.

 

 


Torvholm - saken

- i norske aviser / media siden 17. januar 2000 -

17. januar 2000: 1 - 1 Sunnmørsposten: Ingen reagerer på drapstrusler,

18. januar 2000: 2 - 1 BygdePosten: Skal "nøytraliseres", mottok trusler,

21. januar 2000: 3 - 1 Vestlandsnytt: Skremande lågtflyging på Herøy,

24. januar 2000: 4 - 1 Drammens Tidende: Tar drapstrussel på alvor,

12. februar 2000: 5 - 2 Summørsposten: Ville fjerne lensmann Skoglund,

13. februar 2000: 6 - 1 Verdens Gang: Vil jage lensmann,

13. februar 2000: 7 - 1 Dagsavisen: Lensmann truet av HV-offiser,

14. februar 2000: 8 - 3 Sunnmørsposten: Dreiv spaning mot lensmannen,

15. februar 2000: 9 - 1 Aftenposten: Offiser avsatt etter trusler,

15. februar 2000: 10-4 Sunnmørsposten: Offiser avsatt etter trusler mot lensmann,

15. februar 2000: 11-2 Vestlandsnytt: Kravde lensmannen fjerna,

15. februar 2000: 12-1 Bergens Tidende: Truet lensmann – ble avsatt,

16. februar 2000: 13-5 Sunnmørsposten: Nye trugsmål mot lensmannen,

18. februar 2000: 14-3 Vestlandsnytt: Kulø etterforskar nye trugsmål,

21. februar 2000: 15-6 Sunnmørsposten: Eks-fenriken angrar lite,

25. februar 2000: 16-4 Vestlandsnytt: Melde lensmannen og kommuneoverlegen,

26. februar 2000: 17-7 Sunnmørsposten: Melde lensmannen,

01. mars 2000: 18-1 Samfunnsliv: Tar drapstrussel på alvor, - (nb! se 4 – 1),

01. mars 2000: 19-2 Samfunnsliv: Skulle "nøytraliseres", - (nb! se 2 – 1),

09. mars 2000: 20-2 BygdePosten: FAMPO og norsk presse,

20. mars 2000: 21-3 Samfunnsliv: Til den det måtte angå,

20. mars 2000: 22-4 Samfunnsliv: Åpent brev til komm.lege Bjørn Martin Aasen,

(nb! 10. mai 2000: 22-4 Samfunnsliv: Åpent brev til komm.lege Bjørn Martin Aasen),

01. april 2000: 23-3 Bygdeposten: Jobber døgnet rundt for å hjelpe andre.

Bruker tvangsinnleggelse som våpen,

01. april 2000: 24-4 Bygdeposten: Ingen spøk, leder v/redaktør Irene Mjøseng,

05. april 2000: 25-1 Fiskaren: Stevner statsråd,

13. april 2000: 26-5 Bygdeposten: - Den siste sovjet-staten,

19. april 2000: 27-2 Fiskaren: Torvholm siktet for trusler.

Dette er jusisiell observasjon. Nektes advokat,

26. april 2000: 28-3 Fiskaren: Torvholm fikk forsvarer,

27. april 2000: 29-6 Bygdeposten: Vil ha justismord,

27. april 2000: 30-7 Bygdeposten: Falske rykter, leder v/redaktør Irene Mjøseng,

29. april 2000: 31-8 Bygdeposten: Støtter Hiåsen og FAMPO,

10. mai 2000: 32-5 Samfunnsliv: Et åpent brev til direktør Astrid Eidsvik,

11. mai 2000: 33-1 Nytt i Uka: Det politiske fangesystem. Åpent brev til

politiinspektør Jogeir Nogva, Sunnmøre politidistrikt,

xx. mai 2000: 34-1 Søkelyset: Shizofreniepidemi på Herøy? Åpent brev til

sykehusdirektør Astrid Eidsvik, - (nb! se 32 – 5),

18. mai 2000: 35-9 Bygdeposten: Hva skjer, leder v/redaktør Irene Mjøseng,

27. mai 2000: 36-10 Bygdeposten: Det skjulte Norge,

30. mai 2000: 37-11 Bygdeposten: Apropos barnedrap,


Samfunnsliv på internett

Ved Dag Ove Johansen

Arbeidet med å legge ut Samfunnsliv på internett fortsetter selv om jeg nå også er blitt red. av papirutgaven fra 1.1.99. I følge ukestatistikken fra Telenor så var Samfunnsliv besøkt av 55 personer i uke 5 (perioden 1.2-7.2.99). Dette synes jeg er et oppløftende tall.

For hvert nytt nummer som legges ut på internett, annonserer jeg det under Telenors hovedside Kvasir, som er en slags katalog over alt som legges ut på nettet i Norge og resten av Norden. Av og til annonserer jeg utgaven som helhet, men vanligvis annonserer jeg med et par utvalgte artikler fra det nyeste nummeret av Samfunnsliv som kan være av særlig interesse for folk. Denne annonsen legges nesten umiddelbart ut på en midlertidig side som kalles "Innkommende" hos Telenor. Annonsen for Samfunnsliv-artikkelen legges samtidig ut på en side Telenor kaller "30 siste", altså de 30 siste innkommende sider. Slik blir alle som sjekker opp disse to sidene "Innkommende" og "30 siste" gjort oppmerksomme på det nye stoffet i Samfunnslivs siste nummer. Alt dette er gratis, det er jo bare tellerskrittene mens jeg er påkoplet nettet som ruller av gårde, men med lokaltakst er ikke dette så kostbart (ca. kr. 10,- pr. time).

Fra Møre-Nytt har jeg fått opplysninger om at Samfunnsliv er lagret elektronisk på data siden nr. 1-1993. Planen er å legge ut også disse utgavene frem til og med 1996-utgavene. Saken er jo den at Samfunnslivs internettutgave kom ut med sitt første nummer med nr. 2 i januar 1997, slik at årgangene f.o.m. 1993 mangler. Dette betydde et økende behov for lagringskapasitet for Samfunnsliv, noe som har ført til at jeg har fått tildelt plass på to nye internett-servere(datamaskiner) i USA. Dette er en gratis tjeneste, slik at vi unngår pengebruk i denne sammenhengen.

Samfunnsliv-utgavene (1997, 1998 samt 1999-årgangen) er nå overført fra Telenors server til en amerikansk serverne. Men hovedadressen til Samfunnsliv på internett vil forbli den samme:

http://home.sol.no/~bork/SAMFLIV.HTM.

Man blir automatisk ført over til den nye serveren i USA og Samfunnsliv. Hvis folk ønsker å ha den direkte adressen til Samfunnsliv på denne serveren i USA, er adressen

http://members.xoom.com/kaalium/samstarten.htm

Velkommen til Samfunnsliv på nettet! Ta et besøk til en tidløs avis!

 


Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside