Norgesavisen

Organ for mental, sosial og økonomisk nyorientering

Nr. 11

10. juli 1999

64. Årgang

VÅRT MÅL: Et fritt, levende, selvvirksomt samfunn. VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk. VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på Kristusimpulsen
MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevissheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med det frie, levende, selvvirksomme samfunn


STOFF TIL SAMFUNNSLIV

Vi er takknemlige for alt stoff som blir tilsendt Samfunnsliv, både egne innlegg, avisutklipp, bildestoff m.m. Men jeg vil oppfordre flest mulig til å skrive elektronisk i tiden fremover, dvs. bruke PC og sende tekst til Samfunnsliv via e-mail eller lagret på diskett.

Det er kanskje mulig for folk som ikke eier PC å få evt. bekjente eller venner til å hjelpe dem med å overføre fra maskinskrevet tekst(vanlig skrivemaskin) eller håndskrevne manus til PC.

Når det gjelder avisutklipp fra aviser, tidsskrifter eller magasiner, kan selvfølgelig også dette overføres til PC via en skanner eller ved at man skriver det av selv til PC. Mange aviser, tidsskrifter og magasiner har allerede egne Internettutgaver slik at teksten finnes der og kan hentes inn elektronisk via nettet og sendes videre til Samfunnsliv og trykkeriet hos Møre-Nytt. Alt dette vil lette avisarbeidet betraktelig. På forhånd takk til alle trofaste bidragsytere.

Alt som ønskes brukt i Samfunnsliv sendes enten Dag Ove Johansen (Venset, 8200 Fauske) eller Anders Ryste (6150 Ørsta)


Den nye psykiatriloven

Av Thore Lie

I 1997 ble det i Norge uten noen form for rettslig prosess foretatt 9651 frihetsberøvelser på psykiatriske ofre. Og det er 57 Kontrollkommisjoner i Norge, og disse Kontrollkommisjonene ga medhold i h e l e 49 klager. 1 av 200 ofre fikk medhold i sin klage! Slå den! Og i Ot. prp. nr. 11 (1998 - 99) er Kontrollkommisjonene foreslått opprettholdt.

I februar 1994 skreiv undertegnede et leserinnlegg, et lite sitat, " - - - - - i over 22 år er Arnold Juklerød av politiske myndigheter og psykiatriens utøvere blitt terrorisert og torturert. Og denne bestialske "behandling" utelukkende fordi Juklerød har gjort - og gjør sin rettmessige plikt ved å ytre seg om politikernes og psykiatriutøvernes bestialske

overgrep mot forsvarsløse mennesker generelt og på Gaustad sykehus spesielt. Igjennom mange år har vi av norsk media stadig fått servert beretninger om grove overgrep mot opposisjonelle i Sovjetunionen - hvor psykiatrien ble brukt for å gjennomføre ugjerningene. Men kan noen av disse overgrep fra Sovjet måle seg med disse overgrep fra den norske psykiatris "høyborg" - Gaustad sykehus?", sitat slutt.

Og i dag er det ikke det spor bedre, og nå er det lagt opp til at verre skal det bli hvis de ny psykiatrilovene som nå ligger på bordet blir vedtatt. Og det blir de! Tvang, tvang, tvang, tvang, og atter tvang!, - ja, slik vil de nye psykiatrilovene virke. Lovene som skal vedtas av Stortinget, - etter planen, nå i vårsesjonen!

Mange har ytret seg m o t psykiatrilovene, men mange også f o r. De som ytrer seg for er selvsagt psykiaterne selv samt en del helsepersonell med helseminister Høybråten og hans politiske rådgiver Kirsten Ravnanger i spissen! Alle anti-psykiatriorganisasjonene blir dessverre ikke hørt, kun i meget liten skala. Kun myndighetenes forlengede arm, Mental Helse, er blitt hørt, les: Einfrid Halvorsen!

Tenke seg til alle de embetsmenn / professorer som kanskje vil ytre seg mot psykiatrilovene, men som opplever situasjonen der det er vanskelig å beholde troskap og lojalitet overfor konge og regjering. De fleste har jo avlagt en skriftlig "ed" der de erklærer lydighet overfor statsmakten, med "Guds hjelp" om nødvendig. Faren ved å erklære absolutt lojalitet til de mektige, er at kritikken mot dem samtidig kan forstumme. At vi får et korps av servile og underdanige embetsmenn som unnlater å leve opp til en annen plikt man har både som professor og samfunnsborger: nemlig å forholde seg kritisk til makthaverne og synge ut når det begås urett eller forsømmelser.

At vi har politiske fanger her i landet, ja, det vet vi! Det er hevet over enhver tvil! Og psykiaterne står meget sentralt, sammen med politiet, ved "å skaffe" disse politiske fangene, ja, det vet vi også. Arnold Juklerød er nok den mest kjente psykiatriske politiske fangen! Synnøve Fjellbakk Taftø er en annen kjent psykiatrisk politisk fange! Sist tvangsinnlagt ved Nordlands Psykiatriske Sykehus 10. februar d.å. Politikk, psykiatri og rettsvesen (politi)! En særdeles uheldig treenighet. En treenighet vi finner i "land vi ikke liker å sammenligne oss med", som man sier det på Tinget. Men i Norge, i moderne tid - og like foran våre øyne?

Den 31. mai 1996 var Juklerødsaken opp til behandling i Stortinget, - om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon for å granske alle aspekter vedrørende Juklerødsaken. Det ble ingen granskningskommisjon! 6 - seks - stk. stemte for!

Og hva sa justiskomiteens formann i Stortinget den dagen, Lisbeth Holand, SV: " - - - - - hva for slags psykiatri er det som har behandlet Juklerød på denne måten? Og jeg tror en samlet justiskomite er opptatt av hvilken måte folk kan behandles på innenfor psykiatrien, som av myndighetene for øvrig. Det vi oppfatter som det sentrale, er at vi skal ha en psykiatri der folk skal være trygge på at de ikke blir utsatt for overgrep. Det som en samlet justiskomite sier, er: "Komiteen forutsetter at saker som er så omstridte og omdiskuterte som saken til Arnold Juklerød, og som reiser sentrale spørsmål ved bruken av psykiatri og offentlig saksbehandling, blir nøye undersøkt av de ansvarlige departementer, og at de faglige, politiske og prinsipielle spørsmålene som denne saken reiser blir sett nøye på i forbindelse med fremtidig lovarbeid, eksempelvis i forbindelse med arbeidet med lov om psykisk helsevern".

- og videre fra fru Holand: Jeg vil understreke det som går på arbeidet med lov om psykisk helsevern, som Stortinget snart skal få til behandling. Da vil erfaringene i lys av Juklerød-saken være viktig. Vi mener det vil være viktig for departementet å gå gjennom dette for å vurdere om det har foregått overgrep, og for å vurdere hva slags sikkerhetsmekanismer en må bygge opp i tilknytning til psykisk helsevern.

- og videre fortsatt fra fru Holand: Jeg tror at saken er godt kjent. Når vi sier at den er så omdiskutert, er det ikke minst i fagmiljøene og i det offentlige apparat som forbereder endring av lov om psykisk helsevern, som vi skal få til behandling i løpet av et år eller to. Det som må være det overordnede, er hva som skjer i framtida. At vi får en situasjon der folk skal ha de nødvendige rettssikkerhetsgarantier i forhold til hvordan en kan bli behandlet, - - - - - og videre, Det vi må sørge for når vi behandler lov om psykisk helsevern, er at garantien om rettssikkerhet skal bli god nok til å kunne sikre at det ikke skal skje overgrep i psykiatriens navn." Så langt fru Holand i Stortinget den 31. mai 1996!

Og Valgerd Svarstad Haugland skriver i et brev til Velaug Lie den 10. juni 1996, " - - - - - men vi ønsker å understreke at det ansvarlige departement bør undersøke saken videre - (Juklerødsaklen: min merknad) - og at de faglige og politiske prinsipielle spørsmål som denne saken reiser, blir studert nøye, i forbindelse med fremtidig lovarbeid".

Det foreligger også et brev fra KrF’s stortingsgruppe vedr. Juklerødsaken fra den som senere er blitt landets statsminister, "Likevel vil jeg understreke en forutsetning vi har gjort, nemlig at saken til Arnold Juklerød blir grundig vurdert av de ansvarlige departementer, og at (..) spørsmålene som denne saken reiser blir sett nøye på i forbindelse med fremtidig lovarbeid (..)".

Og hva sa stortingspresident Edvard Grimstad, Sp - (var president da Juklerødsaken var opp i Stortinget 31. mai 1996) - til hvorfor han stemte nei til granskning i Juklerødsaken, " - - - - -nei, hadde jeg sittet i salen (Stortingssalen: undertegnedes merknad) hadde jeg stemt for granskning, men i den stilling jeg nå en gang satt i, (var altså president under behandlingen: undertegnedes merknad) kunne jeg ikke stemme for granskning.

Hva slags politikere er det vi har?

Og til politikerne generelt! Hvor i lovutkastet / -teksten gjenspeiles Juklerødsaken? Jeg kan ikke se det noen steder! Er det noe rart i at politikerforakten i samfunnet blir større og større?

Og helt til slutt til politikerne! Skal psykiatrien også i fremtiden benyttes for å tvangsinnlegge politiske fanger? Kunne lovutkastet til nye psykiatrilover ikke ha en pasus om at psykiatrien ikke skal benyttes til å fengsle politiske fanger?

I et brev til Velaug Lie den 8. mars d.å. fra den politiske rådgiver til justisministeren, Hans Olav Syversen, skriver han til overskrift: "Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet". Ja, se det, der har vi beviset om at vi har politiske fanger her i landet!


Åpent brev til Adolf Hitler

Ved Dag Ove Johansen

I serien om B.D.Brochmann og nazismen fortsetter Samfunnsliv med å gjenopptrykke hans åpne brev til Adolf Hitler. Det er enkelte som hevder at nyorienteringen har tatt for lett på nazismen, noe jeg med denne serien har forsøkt å tilbakevise.

Det har vært meget interessant å følge med den tyske TV-serien om Hitler som viser et helt folk som med sin midtpunktsøkende sans har sporet fullstendig av. Er det noe særegent med den tyske mentalitet som førte til slik blind underdanighet for en person som overhodet ikke var interessert i sitt folks beste, men kun sitt eget, som hele tiden avslørte om seg selv at han var en einstøing og ensom ulv uten interesse for annet en sine egne monologer? Hva forteller den sykelige opptattheten av 17-årige ungjenter om hans personlighet? TV-serien viser bruddstykker fra hans oppvekst med en tyrann av en far og en underkuet mor. Her blir psykologen Erik H. Erikssons analyse av Førerens oppvekstår i "Barndommen og samfunnet" mer dyptpløyende og givende. Hva var det som skapte Føreren?

I "Dagbladet" 15.mai 1999 skrev professor i psykiatri Nils Johan Lavik en interessant kronikk med tittelen "Krigens psykologi" (trykkes i Samfunnsliv nr. 12-99). Her nevner han det faktum at ingen av NATO's strateger har gjort noe som helst forsøk på å lage en psykologisk evaluering av Slobodan Milosevic. Det serbiske folks midtpunktsøkende sans synes også å være på avveie. Under den andre verdenskrig fikk psykologen Walter Lang i oppdrag av militære myndigheter i USA å lage en studie av Adolf Hitler. I denne sammenhengen nevner Lavik at på grunn av språkbarrieren hadde ikke Lang kjennskap til at nordmannen Scharffenberg hadde gjort en grundig analyse publisert ti år tidligere i 16 kronikker i Arbeiderbladet i 1933. Langs og Scharffenbergs analyser er ofte sammenfallende angående Hitlers personlighet. Lang ble bl.a. bedt om å uttale seg om hva Hitler ville gjøre ved motgang og nederlag. Etter å ha diskutert åtte alternativer er konklusjonen klar: "Selvmord."

Lavik nevner ikke i sin kronikk det faktum at selvsamme Scharffenberg var en ivrig støttespiller for innføringen av steriliseringsloven i 1934 (som er nøye beskrevet i tidligere nr. av Samfunnsliv) som bare en eneste stortingsrepresentant stemte i mot: G.E. Bonde fra Samfundspartiet. Det synes ikke som hans analyse av Hitler gjennom 16 kronikker endret noe av hans syn på rasehygiene og arvebiologi som var nært beslektet med Hitlers eget syn! Det er meget avslørende at sakkyndige fagpersoner innen psykiatrien ikke ser skogen for bare trær!

Jeg mener at både innholdet, tonen og språkbruken i Brochmanns brev til Adolf Hitler forteller mye om hvilken umoden person det var han egentlig henvendte seg til. Derfor er det meget interessant å lese dette også i våre dager. Som så mye av det Brochmann har skrevet er også dette blitt til noe som nærmest er av tidløs verdi.

Jeg vil takke min sønn Lasse H. Johansen for avskrift og bearbeiding av Hitlers brev. Både Brochmanns brev til Stalin og Truman vil med tiden komme på trykk ( de to sistnevnte brevene blir avskrevet og bearbeidet av min datter Lise H. Johansen, noe som betyr at jeg har satt hele familien i arbeid med Brochmanns verker). Brevet til Hitler er allerede lagt ut på internett, det samme vil bli gjort med brevene til Stalin og Truman samt andre artikler og hefter av B.D.Brochmann.

DOJ


Dagens gode nyhet

Av Svein Otteo Hauffen

Ved siden av kjønnsdriften, synes opponeringsdriften å være blant de sterkeste. Især hos de driftige, som er i sine drifters vold. Og trives med det. Trivselen øker med voldsomheten. De mest påståelige står på sitt, og helst også på ditt – som de tråkker på. Der trår de til for fullt – og står på som faen.

Nyere amerikansk forskning viser at påståelige har større risiko for å dø tidlig. Gamle lydbåndintervjuer ble avspilt, mest for å studere uttykksmåte hos dem som ble intervjuet. Blant annet om de avbrøt intervjueren, motsa eller prøvde å overdøve vedkommende.

Det viste seg at blant de mest selvhevdende, påståelige og dominerende, var det 20 år senere 60 prosent flere dødsfall som følge av hjertesykdom, enn blant de mindre aggressive deltagerne i undersøkelsen. Forståelig nok – det tar på hjertet å "snakke rett fra levra"!

Følgelig: Aggresjon og andre former for mental vold, har tilbakevirkende kraft. Med andre ord: En ny indirekte bekreftelse på den objektive livslovmessighet som kommer til orde ved MESTERENS ord. Blant andre: "Det som går ut av dere, er det som gjør dere urene." Og "Som du sår, skal du høste!" Og mange flere. Konklusjonen eller slutningen av ovennevnte blir: Stivnakker og stabukker, bukker fortere under, enn tolerante. Og takk for det.

 


God vane….!

Ove Nielsen

Samfunnsliv og Alternativt Samfunn er unike ånds- og sannhetssøkende tidskrift. – Følgelig har det blitt vane alltid å sende en "hundrings", en femtilapp (eller mer) som støtte til utgivelsen når vi skriver til idealist-redaktørene. De fleste kan spontant unnvære så pass! Og dette er ikke ment som "smøring"! Redaktørens dom avgjør stoffvalget!


Fredsprolog ved årtusenskiftet

C. von Clinkenhofen

Hva skal vi med stemmerett

for vi bestemmer uansett

sa kvinner i et lite land

der de hersker med forstand

og byråkrater nektes makten,

for damene bestemmer takten!

Ja, kantonene bør nå studeres

og av andre land vurderes…

før kvinnefront og strømper røde

legger land og riker øde. –

For ran og vold samt krigens gru

kan bare kloke kvinner snu!

Derfor kvinne:

Med omsorg, ømhet og sengens hygge

ga Gud deg makt til land å bygge.

Ikke prøv å være mann

vis for verden at du kan

skape hellig fred og orden

for alle sjeler her på jorden!

 


Staten, Krigen og Kirken

Rolf Høstmark

Er det krig i Europa eller er det ikke?Vår statsminister liker ikke ordet krig, naturlig nok for en teolog. Men – krig må være at en stamme, gruppe, folk med våpen angriper en annen stamme for å oppnå noe som ikke kan oppnås ved samtaler eller diskusjoner – og folk drepes og verdier ødelegges. Som regel står ideologi mot en annen. Hadde det vært en Realitet mot en annen, ville nok krig være utenkelig.

Et forhold til: Da det nysamlede Tyskland under "Jernkansleren" von Bismarcks ledelse angrep Frankrike i 1870, spurte biskop Keppler offentlig:"Mit welchem Recht greiftst du deienn Bruder an"? Og Bismarck svarte kaldt og egosentrisk: "Mit Recht der Starken"! von Bismarck er forresten kjent for en annen uttalelse med solid sannhetsverdi: "Det lyves aldri så meget som før et valg, under en krig og etter en jakt". Så sant, så sant – se på forholdet NATO – Serbia.

Men – krig forårsaker noe spesielt: den skaper behov, den har et materialforbruk av enorme dimensjoner. – Og da har regjeringene råd!!!

"Den lille krig" på Balkan har allerede kostet milliarder. Og – presset på vår Nordsjøolje stiger. Vår statsminister kan glede seg, hans regjerings budsjett for kommende år, kommer i balanse og kan lettere godtas av partiene. Så krig, det er lønnsomt det! Skjønt krig, nei! Dette er straffeekspedisjon. Milosevic driver etnisk utrenskning, destabiliserer landområder gjennom massevoldtekter, driver religionskrig!Bombe ham til fornuft! Vel – serberne – som andre folk er suggestible og Milosevic og hans gjeng har til fulle vist å benytte seg av det: ennå ligger det i serbernes sjel, minnet om undertrykkelse under Otomanernes hardhendthet og å bli behandlet som annenklasses borgere under Tito. Og NATO ledere – som vår regjering – har ikke lært noe om diktatorer og diktatur av Lenin, av Stalin, av Hitler, av Mao (vel – listen er lenger) : Bombe ut diktatoren, når hans folk er bombet til depresjon og fortvilelse, landets infrastruktur ødelagt og mer enn en million borgere drevet ut av landet som lidende flyktninger – uten noen mulighet for noen gang å kunne komme tilbake! Kanskje skulle en diktator og et diktatur behandles på en annen måte. Teologene roper: "Fy"!, samler penger og sender hjelp til flyktningene. Kanskje de burde minnes om deres Mesters ord om ikke å stene noen til døde.

I Wildenveys ord:"… den som selv er uten synder – han begynner"! Det stanset den steiningen. Og NATO: slik som Milosevic bedriver, forekommer ikke i vårt land!Vel – vi har kanskje glemt som et eksempel: forlengelsen av Verdenskrig II med minst ett år!Vi har da også eks. nok på rasediskriminering og religiøs – politiske avgjørelser, og vi har da bare i vårt land kanskje 300.000 voldtatte kvinner og minst like mange incestofre/alle disse funksjonerer meget dårlig i sosialt sammenheng – og får en tvilsom hjelp.

Så har vi vårt økonomiske system: Den lovpriste Kapitalismen, kjennetegnet ved at penger krever – og gir renter, andeler (aksjer) likedan, og – ved at penger selv er blitt handelsvare gjenstand for kjøp – salg – fortjeneste. I kraft av dette system flyttes arbeidere rundt som umælende bukker, skaper ofte arbeidsløshet og fremmer sentralisering.Og – det har skapt en dyp kløft mellom dem som "tjener" (forstår å utnytte systemet) mye og dem som tjener lite. Alt dette bringer til live en sterk stat som freidig går over i diktatur!

Mesteren gjorde en genial demonstrasjon da han fikk spørsmålet om man (da) skulle betale keiseren skatt: Hva ble det igjen til keiseren hvis Gud skulle ha sitt først?Men religion har jo bare av og til noe med "real life" å gjøre, og keiseren er da virkelig ikke staten, staten er jo oss alle, redelig og demokratisk. Er ikke dette vedtatt og bombesikkert?

Nei, religion er et, politik noe annet. Wildenvey igjen: "O – herlige frelser Jesus, kunne du frelse flere hvis ikke ditt navn ble fornketet hvor ofte enn hanen gol"?

Vår store bibelforsker og sosiolog Bertram Dybwad Brochmann (BDB) kalte Jesus: "Verdens Mentale Frelser", han manet til nytenkning bort fra ideen over til det Reale. For eks. ved dette:"Søk først Guds Rike…" og anvisningen: "Det er jo inne i dere…"

Ja, på to måter: 1. Våre millioner av celler og våre organer samarbeider fullkomment (hvis ikke sykdom forstyrrer) – alle vet om alle – uten keiser, uten statsminister, uten teologi, uten byråkrati og 2. drømmen om Edens Have, det frie, Selvvirksomme, harmoniske fellesskap. Denne BDB formet også denne: "Den, min, vår mentalitet er den, min, vår skjebne". Men så lenge vi tillater at individualistiske egosentriske psykopater (herskesyke) bruker suggesjon fritt, rått og ubegrenset, kan det sunne fellesskap ikke realiseres!!Og fordi soma til de 90% er underlagt psyke og som vist psyken dominert (nå for tiden) av mentaliteten, kan vi heller ikke hverken som individ eller nasjon, bli helt sunne og friske!

Dødens bomber dumpes, Milosevic blir vel myrdet om en måned eller to, Europa sitter igjen med et ødelagt og forgiftet Serbia, Bosnia, Kossovo, en – to millioner flyktninger som skal skaffes hus, mat, klær, sosial aksept og arbeide og – Verdenskrig IIIer i blomst!

  Amor er død – Mars hersker.

 


Tidenes tåpeligheter

Konrad Dragland

Vi prøver å eksistere i et samfunn der vi alle søker å tjene på hverandre. Dette er et faktum som kanskje ganske få har tatt seg tid til å registrere, men som vil bli mer synlig etter som sentralismen utvikles her i landet. En annen ofte uttalt tåpelighet er ropet om økt vekst (produksjon) midt oppi problemene med overproduksjon og søppelopphoping.

Vår tåpelige dyrkelse og avhengighet av penger og fiktive verdier, hindrer oss i å redde jorden og oss selv fra en truende global miljøkatastrofe. De hyppige oversvømmelser verden over, supplert av ekstreme tørkeperioder, er tydelige forvarsler som sentralistene i vår del av verden lukker øynene for.

At sentralistene alltid har vært forløperne til diktaturet, er ennå ikke helt oppfattet som virkelighet blant alle velgere og som derfor stadig velger "farlige" folk til styrere. Den aller største tåpeligheten er troen på det såkalte Nasjonalproduktet (NBP). Dette skal etter sigende gi en rell oversikt av landets økonomiske stilling. Dessverre er dette produktet lite troverdig etter som det påviselig består av mere fiktive (oppdiktet) verdier, enn av realverdier.

Dette får prof. Ole David Koth Norbye ved Chr. Michelsens institutt i Bergen, til å rope et varsku til økonomene, idet han påpeker at "Det vi lever av er produksjon av varer og tjenester, – det er realverdier". Det at inntekter og utgifter er ført hulter til bulter i dette nasjonalproduktet og at samme regnskapsførsel synes å være tatt i bruk i kommunene, skaper uholdbare forhold for samfunnet.

Fiktivtenkningen synes grenseløs. Store deler av inntektssidene i regnskapene hos kommunene, stammer fra skatteinnkomster fra de kommunalt avlønnede og kremmere. Komikken er overveldende. Logikken er gravlagt.

Sluttligen kan jeg trekke fram en ditto vrangside ved vår samfunnstenkning. Dette påpekes av prof. økonom James Robertson ved Oxford Universitetet, at vi fortsatt opprettholder middelalderske forhold mellom menneskene a la føydalherrer og husmenn i form av arbeidsgiver og arbeidere, altså en to-deling av mennesker. "Vi må ut av dette slaveriet", sier han.

Dette minner meg om hva tenkeren Eirich Fromm pekte på i sin bok "Det sunne samfunn" (1955). Han viser til "Gruvearbeideren som tjener en brøkdel av gruvedirektørens lønn, enda den personlige innsatsen er langt større, om vi tar hensyn til farer og ubehageligheter ved yrket".

Vår verden er ikke bare full av farer, men og av tåpeligheter. Hvilket politisk parti ønsker å føre menneskeheten fremover?


"Ung må verden ennu være"

Anders Ryste (hentet fra Møre-Nytt)

Dette skreiv Nordahl Grieg nokre år før siste verdskrigen byrja. Seinare drog han til Russland. Der kom han saman med opprøraren her frå Hovdebygda, Ivar Digernes. Men båe skjemdest ved å oppleve korleis kommunismen blei praktisert i Sovjet. Båe vende nasen heimatt. Då sto krigen for døra. Nordahl Grieg melde seg på som krigskorrespondent. Han let livet i eit jagarfly over Berlin. Ivar gjorde seg ferdig med utdanninga si og fekk plass som lektor på gymnaset i Narvik.

Digernes vart min personlege ven trass i skilde samfunnssyn. Vi drøfta samfunnsspørsmåla så flisa fauk kvar gong vi møttest. Han hadde nytta tida godt i Russland. Utanom politikken så hadde han så lett for å lære språk. Han var ikkje før komen til Polen, så tala han polsk. Ikkje før til Moskva, så tala han russisk. Men trass i språkgivnadene, så var det den store interessa hans til å kunne vere med å skape ei folkerørsle som gjorde slutt på fatigdomen i verda, som låg han tyngst på hjarta. Den russiske kommunismen skuffa stort. Men språkevna hans kom til nytte og glede. Han kasta seg over dei største russiske forfattarane og omsette dei til norsk. I dag skal denne oversetjaren frå Ørsta vere å finne på dei fleste norske bibliotek. Boka "Stille flyter Don" bør vere kjend av alle.

Men, diverre, noko korkje Nordahl Grieg eller Ivar Digernes var klår over, var at verda skaptest etter mønster frå den boka som overgår alle andre bøker – vår kristne Bibel. Om dei truande aldri så mykje vil ha det til at boka er religion til bruk for einskildmennesket, så tek dei sørgjeleg i miss.

Bibelboka framstiller menneskeslekta si førbilledlege soge, korkje meir eller mindre.

Kommunismen som Karl Marx kom med, er eit oppdikta system til å tre ned over hovudet på eit ulukkeleg folkehav. Kven treng Bibelen som har Marx Kapital, sa kommunistane, men sjå den stranda "skuta". Det er snart berre i Jugoslavia dei trur båten kan flyte.

Bibelen som livsorientering skil seg frå alle andre bøker med di den ikkje berre skildrar, men gir forklaringa på korleis det vil gå med flokken om leiarane (politikarane – prestane) skeiar ut og slepp ismene, sektene og partia laus mot kvarandre. Det var parti, ismer og sekter i bibeltid og. Visst var det det. Kor mange folk og land har ikkje delt seg opp i politiske og religiøse truseiningar og skapt innbyrdes krig om makt og ære som førde blodbadet med seg?

Men kva skal verda gjere når dei som skulle bere fram samlingstanken, Gudstanken, ber fram spreiingstanken, hat og hemn, når dei som skulle lære menneska å gjere skilnad på Guds og Keisarens bilete, eller på Guds og Statens makt sviktar. Bibelen framstiller for oss ein ny dimensjon, ein dimensjon som dei autoriserte bibelkjennarane ikkje enno kjenner!! Fred mellom menneska kan aldri vinnast ved å bombe byar og legge heimar i grus og å søle med menneskeblod! Bibelen framstiller for oss ein ny dimensjon som enno er ukjend og uaktuell for fredsbodskap! Når vil så dette gå opp for dei "kristne".


Statsguden

Gunnar R. Hagen

 

 

Hva verden må bli klar over før den kan bli bedre er at enhver tanke om en ny og bedre samfunnsorden er på forhånd det rene snikksnakk så lenge folket tror på staten.

B. Dybwad Brochmann

Av alle tenkelige avguder menneskene har dyrket i gjennom tidene så som Mammon og Mars, hellige kuer og kalver, paver, konger, presidenter og utskjærte treskaller o.a. har den abstrakte statsguden Molok til denne dag vært den aller største og den mest dominerende avgud av dem alle. Ingen kjent avgud skal ha hatt så stor makt over menneskenes tenkemåte og tro som den allmektige stat.

Alt dette har, som kjent, sin naturlige årsak i menneskenes fantasi og sterke psykiske lengsel til sentralisme.

Det er her nødvendig å bemerke den bevisste og ubevisste side ved statssentralismen for den sanne "sentralisme" er ennå skjult for de fleste mennesker. Deres passive fantasi er ikke våken nok og menneskene må naturligvis av den grunn fortsette å vandre i sitt gamle tragikomiske minnespor med sin avgudsdyrkelse av staten som livets midtpunkt. I tilgift får folket høre hver dag og time på naive politikere som lyver tankeløst i sitt selveide massemedium at velferdsstatens dominerende sentralisme er demokrati. Og de samme politikere får dermed fritt forledet folkets oppmerksomhet bort fra virkeligheten og lengselen til det frie helhetssamfunn og det produktive frie gjensidighetsprinsipp.

"Den sanne sentralisme", som innen for vår psykologi (se BDB Massesjelens hemmeligheter) kalles Sentripetaldriften, eller den Midtpunktsøkende dynamik, er den allmektig psykiske energi i mennesket som fører individene sammen i samfunn, men ennå, som nevnt, ubevisst og lite påaktet,

Det er den samme usynlige Sentripetaldrift vi opplever å se skadende i det intime og evige samarbeidet i alle bi og maursamfunn, i treets cellesamfunn og den drift som binder og holder alle dyreflokkene sammen.

Det er det store midpunkt, Sentralpitaldriften, som skaper helhetssamfunnet hvor grenser, splittelse og makt er et ukjent begrep mellom de levende celler. "Gå til mauren og bli klok" sa kong Salomon. Ja, eller gå til cellene i treet og se hvordan de gjennom Sentripetaldriften samarbeider. "På fruktene skal vi kjenne (samfunnet) treet" om cellene får tilført god eller dårlig energi. (Opplysning)

Det å la seg ubevisst forføre av egen ubevisst sentripetaldrift (det skjer f. eks. på samme måte som når man forfører den heterofile legning over til homofili), det er å overføre egen psykisk energi til ytre ting som det å dyrke den abstrakte stat, en alvorlig psykisk omtransformering som resulterer i samfunnsoppløsede kriser, klasse og raseskille, en innbyrdes kamp i parti, sekt og i all slags organisasjonsmakt. Det er å være blind for virkeligheten og vedta seg selv og sitt eget samfunn til splittelse og død.

Om en tid vil forhåpentlig menneskene lære å se seg selv gjennom sin fantasi og oppdage sitt eget statelige komediespill som livets falske midtpukt, som forførte dem inn i de store byrder, dumheter og mange lidelser.

Men så lenge folket tror, synes og mener noe at stat og regjering er nasjonen, deres eget kjære fedreland med et eget flagg av indisk lin og amerikanske polyesterfiber i nasjonale farger, som sakte vaier i vinden, må folket finne seg i sin uønskede skjebne når de ikke ser forskjell på stat og samfunn. Og så lenge folket tror på forkledde personer som prester, jurister og paver med forgylte papphatter, som de skulle reise på karneval, eller tror på blankpussede messingknapper og dingeldangel på jakke og hatt påhengt en eller annen stormaget kropp kalt hoffmarskalk eller de tror på det store falske menneskeskapte midtpunkt: "Herr President Olsen." Når folket tror på alt dette med blanke knapper, svarte kjoler og dekorerte papphatter, må en kunne si: "Ve eder i som dyrker de forkledde menneskekropper som splitter og raserer samfunnet i stedet for å samle seg om sannheten og livet!"

Verdens stater og regjeringer med sine selvvalgte presidenter kan, med sin livsfiendtlige tenkemåte, bare splitte og oppløse samfunn eller holde dem kunstig sammen gjennom tvangslover. Det er en umulighet å kunne erstatte livets eget skapte helhetssamfunn med en akademisk tenkt stat. Statssystemet er for knuslete til å erstatte det evige sosialpsykiske Sentripetaldynamikk som alt levende liv og velstand er bundet til.

En levende maurtue kan umulig omskapes til en forvirret stat ledet av dømmesyke jurister. Et samarbeidende cellesamfunn i et frukttre kan ikke omgjøres til stat ledet av hyklere fra Kristelig Folkeparti. Heller ikke en ulveflokk kan ledes av noen folkevalgte fylkesmenn. Det eneste en fantasisvak statsregjering kan tillate seg, som gjennom juridisk bindende vedtak, er å gi dyret all bevegelsesfrihet til å drepe og herske med sau og ku til produktive bønder for å stagnere og ruinere fedrift og sunn melkeproduksjon for statsdyrkelsens skyld. Dette skjer selv om staten verken drikker lettmelk eller spiser fårikål. Men så eter og drikker regjeringen desto mer i stedet og lar folket lide og betale regningen.

Alle samfunn fra det fysisk laveste bakteriesamfunn og opp til den høyeste psykiske form for menneskesamfunn er gjennom tider formet og skapt av livet selv. Når skal samfunnet få lære å innse dette at de er, gjennom Sentripetaldriften, skapt av det evige liv?! Og når skal samfunnet forstå den klare sannhet at det aldri har skapt seg selv?!

Vi følger tyngdeloven, sentrifugalkraften, loven for el. energi osv. eksemplarisk, men aldri bevisst livets psykologiske samfunnslov.

Det å begynne med å tenke nytt og annerledes er å tilegne seg kunnskapen og bevisstheten om vår sjels Sentripetaldrift. Driften som frigjør oss fra den gamle mosegrodde statsgudens autoritære makt og fra politikernes usanne propaganda om deres ufeilbarlige stat. Den alltid lengtende sentripetaldrift i mennesket er nøkkelen som gjør oss til arvinger til det nye samfunn – hvis vi erverver oss driftenes bevissthet – Dersom vi ikke erverver og bevisstgjør oss Sentripetaldriften – vil denne psykiske energi gjøre oss til fortapte mennesker og til slutt drepe oss.

Se verdens splittelse i dagens Jugoslavia, hvor stater og deres regjeringer har gått til den forventede og tilintetgjørende krig mot hverandre. Og hele det store åndsløse folkehav som i troen på sin avgud staten, får nå lide som flyktninger, i nød og utslettelse.

Kilde. B.D. Brochmann


Jo, dere forsvarer landet

Ove Nielsen

I et leserbrev 27.3.99 i GD hevder Gunnar T. Stenseng at militærnektere ikke forsvarer landet. – Jo, de forsvarer i høyeste grad landet! Nemlig framtidslandet! Vår vidunderlige, gudsgitte felles jordklode. Uten krig og med fred og vennskap mellom folkene. Slik alle tenkere og filosofer vet det en gang må bli. Vår Gud og skaper vil oss vel. Men etter fri vilje og i respekt for individets ukrenkelighet. – Her har militærnekterne helt andre visjoner og håp enn Gunnar T. Stenseng og andre militarister låst i maktsystemets terrorfilosofi: Tar du meg, tar jeg deg! Slik eksempelvis Balkan-folk i århundrer har dyrket militarismen med utskjering av øyner og struper på levende ofre.

Små barn er uskyldige i menneskenes grusomme kriger. Men avgjort ikke kvinnene! – Ekteskapet er vel den minste "nasjonalstat". I konstant konkurranse med omliggende "stater". Her oppfostrer kvinner og menn gutter til soldater! Som hundreårige veteraner fra Verdun nylig svarte på tv-spørsmål: Hvorfor gikk dere frivillig i helvete? Hvis ikke hadde kvinnene kalt oss feiginger…!

På en måned ble som kjent i august 1916 på vestfronten slaktet over en million dødsredde unggutter! Da hadde kvinnefronten innledet "kvinnens århundre" og vært på banen i over tjue år. Men her manglet kvinnebrølene om likestilling! Og det ble 2 verdenskriger og over 200 småkriger i "kvinnenes århundre"!

Hva de evinnelige 9. april-advarslene angår bør vi også huske ordene til Winston Churchill: Norge skal angripes, enten av oss eller tyskerne, best er en frontlinje mellom Stockholm og Bergen! Den gode Sir Winstons egne ord! – Svenskene slapp, men Norge og Danmark ble slaktoffer for å berge England fra invasjon samt sikre Norges handelsflåte for de allierte.

Nei, framfor militarismens kvinneaksepterte voldsmetoder, bør det heller lyttes til Raissa og Mikhail Gorbatsjovs fredsvisjoner: Ikke bare atom-krigen, men krigen som prinsipp må ut av hodet på menneskene, hvis vi skal få noen verdig felles framtid på vår vidunderlige planet Jorden!

 


Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

 

 Statsminister Kjell Magne Bondevik,

Statsministerens kontor,

Akersgt. 42, postboks 8001 Dep,

0030 Oslo,

(tlf. nr. 22 24 90 90).

 

I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: "Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet".

At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, - det er at landets Justisdepartement n å faktisk innrømmer det.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene, og som det igjen for enkelte selvsagt var svært lite flatterende for!

Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, - og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, - kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, "Til Juklerud i Norge" og som kom fram til brakka på Gaustad, - Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv).

Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: "Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende", sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun "farlig" for d’herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, - da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, - som stod hennes hjerte nærmest!

Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser).

Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold: I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli "fullkomment opplyst", som det heter. Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere.

- Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke.

Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!

Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede - 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss, K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.

Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken.

Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, - psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! - og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! - hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.

Dette bør du få satt en stopper for!

I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag!

Juklerød er død! Synnøve lever - en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for blir slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft!

Jeg avventer svar statsminister! og jeg ønsker å møte deg sammen med Synnøve Fjellbakk Taftø og min kone Velaug! Dette må skje primo uke nr. 11, fra mandag den 15. mars osv. hvis Synnøve Fjellbakk Taftø skal ha anledning til å delta. Hvis ikke må det bli kun min kone og undertegnede, og vi er relativt meget fleksible!

Med vennlig hilsen

Thore Lie

 

vedlegg:

Justisdepartementets brev av 8.3. d.å.

kopi:

helseministeren Dagfinn Høybråten,

fungerende justisministeren,

regjeringsadvokaten Bård Tender,

byråsjef i UD Knut Langeland,

rådgiver i UD Helge Elster og

ellers alle andre det måtte angå!


Totalitetsøkonomien

Utdrag fra G.E. Bondes bok

 Totalitetsøkonomien er den form for menneskelig økonomi der erkjenner menneskene som inklusive vesener, hvis økonomiske virksomhet, deres produksjon og konsum, er en del av naturens hele universelle økonomi, og underlagt dennes naturlovmessighet. Det gjelder derfor at menneskene i sine samlivsregler, i sine forskrifter og konvensjoner er i overensstemmelse med naturens autonome lover og innretter seg deretter. Fordi så hittil ikke har vært tilfellet, har forholdene i menneskenes økonomiske verden blitt kaos i dag, fordi uoverensstemmelsene mellom de menneskelige subjektive lover og naturens objektive lover er blitt stadig større.

Totalitetsøkonomien eller helhetsøkonomien har altså sitt navn av erkjennelsen av den dype livssammenheng og natursammenheng hvorav menneskene er en del, og de i all sin virksomhet er avhengig. Kristus lærer menneskene denne livssammenheng til nutidens vanlige "sosialøkonomi", som iallfall i praksis går ut fra at menneskene er eksklusive vesener, de er seg selv nok, og deres økonomiske virksomhet er suveren og selvstendig.

I den nuværende "sosialøkonomi" som i enhver "statsøkonomi" går man enn videre ut fra i all praksis som det viktigste, at menneskenes husholdning bare er en pengehusholdning, og at menneskene lever av penger og at pengene har produktiv kraft. Totalitetsøkonomien markerer forskjellen mellom denne fiktive pengeøkonomi og realøkonomien, og påviser at samfunnet, det levende samfunn av kjøtt og blod og ånd lever at mat, varer og livsfornødenheter for legemets vedkommende og sann livsorientering for sjelens vedkommende. Men staten lever av penger. På forvekslingen mellom fiktivøkonomien og realøkonomien beror meget av vår tids kaos.

Totalitetsøkonomien påviser sammenhengen mellom den menneskelige økonomi og naturøkonomien, og menneskenes innordning under de evige cirkulasjonsprosesser og stoffskifter i naturen. Der kan aldri bli for lite stoff og kraft. Fra naturens hånd er grunnlaget der. Det beror på menneskenes handlinger og altså primært på deres tenkemåte og sinnsinnstilling, hvorvidt der skal bli overflødighet eller mangel på livsfornødenheter. Ved erkjennelsen herav fjernes livsfrykten, og eksistensfrykten, som idag så sterkt setter sitt preg på menneskene og gjør samfunnet utrygt.

Det faktiske forhold idag er at menneskene i produktiv henseende evner å frembringe overflodav alt menneskene trenger for å leve, takket være de veldige vitenskapelige og tekniske fremskritt. Vi står i så måte i et tidsskifte. Men den sosiale teknikk og pengeteknikken har ikke fulgt tritt med produksjonsfremskrittene, hvorfor hele verden er av hengslene.

Totalitetsøkonomien bringer denne nye manglende erkjennelse angående pengeteknikkens og menneskenes gjensidige, mentale forhold, takket være ikke minst den nye vitenskap: psykologien, som har gjort veldige fremskritt i de senere år, takket være Sigmund Freud for individualpsykologiens side og Dybwad Brochmann for massepsykologiens vedkommende, og som klarlegger menneskenes forhold til penger, stat og institusjoner.

Grunnlaget for totalitetsøkonomien er da helhetsbevissthet og gjensidig tillit. At så må være følger naturlig av at vår skjebne er sosialisert, – vi lever som følge av arbeidsdelingen og differensieringer i den menneskelige kultur – i et gjennomført skjebnefellesskap, hvor alle mennesker er avhengig av hverandre. Dette ytrer seg også på den måte at det enkelte individs økonomi er avhengig av helhetens økonomi (altså ikke bare av statsøkonomien). Blir ikke samfunnsøkonomien varetatt, blir det også dårlig med den private økonomi. Mens den nuværende sosialøkonomi i praksis anerkjenner alles kamp mot alle – ut fra den forutsatte antagelse av at hele verden lever i interessemotsetninger, anerkjenner totalitetsøkonomien fellesinteressen og gjensidigheten: Alle for alle. –Hva kan jeg gjøre for det? En forutsetning som er den videnskapelige og naturlig riktige.

Ved de vitenskapelige påvisninger innen totalitetsøkonomien er den økonomiske lovmessighet innen den menneskelige helhet angitt ved den matematiske form som fremgår av samfunnsregnskapet, og som viser hvordan alt og alle er økonomisk avhengige av hverandre innen helheten som heter menneskesamfunnet, det enkelte folk, og i den hele verdenshusholdning.

Totalitetsøkonomien anerkjenner altså den teknisk-vitenskapelige utvikling, som fører mot stadig lavere og billigere priser og viser hvorledes menneskene gjennom lønnsomt prisfall kan nå frem henimot nullpris og dermed materiell frigjørelse, og således og gjennom det levende selvvirkende samfunn og det kristne gjensidighetssyn nå frem til den tid, "da menneskene ikke lenger skal kjøpe og selge", fordi pengene har overflødiggjort seg selv, men hvor den fulle erkjennelse av skjebnefellesskapet og den riktige mentale innstilling menneskene imellom muliggjør den umiddelbare realisasjon av forholdet at "den ene tjeneste er den annen verd". –


 

 

PROGRAM FOR SOMMERSTEVNET 1999

 

Årvoll gård kultur- og aktivitetssenter,

Årvollveien 35, 0590 OSLO

Vi har ikke egen ankomstdag i år, men starter litt senere enn vanlig for å gi

våre utenbys boende venner tid til å rekke frem til kl. 15.00

Mandag 26. juli kl. 15.00: Styreformann i FAMPO, Dag Hiåsen, Solumsmoen:
"Menneskerettigheter-rettssikkerhet- og psykiatri"

Tirsdag 27. juli kl. 10.00: Frilanseren Armand Egdar Nyhus, Berkåk:

"Helhetsøkonomi (totalitetsøkonomi), hva er det?"

Tirsdag 27. juli kl. 15.00: Anders Ryste:

"Utdyper emnet Helhetsøkonomi"

Onsdag 28. juli: Firdag, evt. m/ turarrangement.

Torsdag 29. juli kl. 10.00: Oddmund Gullteig, gårdbruker, Bosberg:

"Livsløgnene i menneskenes samfunnssystemer

fører til sammenbrudd"

Torsdag 29. juli kl. 15.00: Dag Ove Johansen, redaktør: Orientering om Samfunnsliv

Fredag 30. juli kl. 10.00: Redaktør for det internordiske tidsskriftet

"Alternativt Samfunn", Even Lorch-Falch, Elverum:

"Veien vi ennå ikke har gått"

Fredag 30. juli kl. 15.00: Ivar B. Løne, Voss

"Ordet frå ein praktiserande tenkjar"

Lørdag 31. juli: Avreise etter frokost.

Rett til forandringer i programmet forbeholdes.

Alle er velkomne!

Anders RysteSolveig M. E. Hansen

Det er i år mange muligheter for innkvartering. Dette tar Svein Lanser, Ravnkollbakken 2, 0971 Oslo, seg av. Se over.

 


Sommerstevnet i Oslo 1999

Tidl. redaktør av Samfunnsliv, Anders Ryste, Ørsta, har bedt meg, Svein Lanser, om å å forestå den praktiske gjennomføringen av Sommerstevnet i Oslo 1999 – fra mandag 26. juli til lørdag 31. juli.

TEMAER:

10 – 15 personer, kjent av Samfunnslivs lesere, vil bli invitert til å holde debattinnlegg som selvvalgte Nyorienteringsemner. Solveig Eivindson Hansen, Skien, er programansvarlig.

PRAKTISK OPPLEGG:

Daglig samlingssted: Årvoll gård kultur- og aktivitetssenter, Årvollveien 35, 0590 Oslo med plass til 100 – 150 møtedeltagere. Vi disponerer "Fjøset" møtesal, "Låven" kantine, og "Fjøsloftet" med mulighet for rimelig "camping" – overnatting for 10 – 20 personer med medbrakt madrass etc. samt "Tunet" møteplass ute, når fint vær.

Enkle rimelige måltider kan tilberedes/serveres. Eventuelt catering. Parkeringsmuligheter ved Årvoll skole og i Årvollveien. Korttids-parkering på gården. Bussforbindelse fra og til sentrum: Rute 31 Tonsenhagen og 32 Grorud. Gangavstand til "Haraldsheimen" vandreheim og "Linne Hotell" (ca 15 min.)

OVERNATTINGSALTERNATIVER:

1) Selvvalgt (hos familie, venner, annet)

2) "Fjøsloftet", Årvoll gård, kr 30,- pr natt. Begrenset antall. Overnattingsutstyr medbringes.

3) "Haraldsheimen" vandreheim. Overnatting i 4-mannsrom med frokost, ca kr 180,- pr natt. Vi disponerer 30 – 50 senger.

4) Nærmeste hotell: Hotell Linne. Møterom med konferanseutstyr. Overnatting i komfortable rom med 2 senger. Pris med frokost ca kr 650,-. Full "pakke" kr 990,- (med lunsjbord, tre retters middag, 2 kaffepauser med kake). Bilparkering. Nær T-bane, men ikke direkte bussforbindelse med Årvoll gård. Vi disponerer 50 – 80 senger.

5) Camping i Oslo: Med bil: F.eks. Bogstad. Telt: Evt. Nordmarka.

Påmelding med innkvarteringsvalg straks/snarest til Svein Lanser, Ravnkollbakken 2, 0971 Oslo. Tlf. 22166405. Mob. 92292302.

 


Samfunnsliv på internett

Ved Dag Ove Johansen

Arbeidet med å legge ut Samfunnsliv på internett fortsetter selv om jeg nå også er blitt red. av papirutgaven fra 1.1.99. I følge ukestatistikken fra Telenor så var Samfunnsliv besøkt av 55 personer i uke 5 (perioden 1.2-7.2.99). Dette synes jeg er et oppløftende tall.

For hvert nytt nummer som legges ut på internett, annonserer jeg det under Telenors hovedside Kvasir, som er en slags katalog over alt som legges ut på nettet i Norge og resten av Norden. Av og til annonserer jeg utgaven som helhet, men vanligvis annonserer jeg med et par utvalgte artikler fra det nyeste nummeret av Samfunnsliv som kan være av særlig interesse for folk. Denne annonsen legges nesten umiddelbart ut på en midlertidig side som kalles "Innkommende" hos Telenor. Annonsen for Samfunnsliv-artikkelen legges samtidig ut på en side Telenor kaller "30 siste", altså de 30 siste innkommende sider. Slik blir alle som sjekker opp disse to sidene "Innkommende" og "30 siste" gjort oppmerksomme på det nye stoffet i Samfunnslivs siste nummer. Alt dette er gratis, det er jo bare tellerskrittene mens jeg er påkoplet nettet som ruller av gårde, men med lokaltakst er ikke dette så kostbart (ca. kr. 10,- pr. time).

Fra Møre-Nytt har jeg fått opplysninger om at Samfunnsliv er lagret elektronisk på data siden nr. 1-1993. Planen er å legge ut også disse utgavene frem til og med 1996-utgavene. Saken er jo den at Samfunnslivs internettutgave kom ut med sitt første nummer med nr. 2 i januar 1997, slik at årgangene f.o.m. 1993 mangler. Dette betydde et økende behov for lagringskapasitet for Samfunnsliv, noe som har ført til at jeg har fått tildelt plass på to nye internett-servere(datamaskiner) i USA. Dette er en gratis tjeneste, slik at vi unngår pengebruk i denne sammenhengen.

Samfunnsliv-utgavene (1997, 1998 samt 1999-årgangen) er nå overført fra Telenors server til en amerikansk serverne. Men hovedadressen til Samfunnsliv på internett vil forbli den samme:

http://home.sol.no/~bork/SAMFLIV.HTM.

Man blir automatisk ført over til den nye serveren i USA og Samfunnsliv. Hvis folk ønsker å ha den direkte adressen til Samfunnsliv på denne serveren i USA, er adressen

http://members.xoom.com/kaalium/samstarten.htm

Velkommen til Samfunnsliv på nettet! Ta et besøk til en tidløs avis!

 


Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside