Norgesavisen

Organ for mental, sosial og økonomisk nyorientering

Nr. 17

1.november 2000

65. Årgang

  • VÅRT MÅL: Et fritt, levende, selvvirksomt samfunn.
  • VÅR METODE: Selvkontroll og hensynsløs, men objektiv kritikk.
  • VÅRT MIDDEL: Ny livsorientering bygget på Kristusimpulsen
  • MOTTO: Riv ned alle gjerder som skiller menneskene og hindrer dem fra å oppleve og erkjenne våre dype fellesinteresser innenfor vårt felles samfunn. Frem med helhetsfølelsen og totalitetsbevissheten. Ned med partipolitikken og klassekampen. Frem med det frie, levende, selvvirksomme samfunn
  • Dette er noen av stoffet i Samfunnsliv -

 resten leser du i papirutgaven! Abonner! Nå!

 

 

STOFF TIL SAMFUNNSLIV

Vi er takknemlige for alt stoff som blir tilsendt Samfunnsliv, både egne innlegg, avisutklipp, bildestoff m.m. Men jeg vil oppfordre flest mulig til å skrive elektronisk i tiden fremover, dvs. bruke PC og sende tekst til Samfunnsliv via e-mail eller lagret på diskett.

Det er kanskje mulig for folk som ikke eier PC å få evt. bekjente eller venner til å hjelpe dem med å overføre fra maskinskrevet tekst(vanlig skrivemaskin) eller håndskrevne manus til PC.

Når det gjelder avisutklipp fra aviser, tidsskrifter eller magasiner, kan selvfølgelig også dette overføres til PC via en skanner eller ved at man skriver det av selv til PC. Mange aviser, tidsskrifter og magasiner har allerede egne Internettutgaver slik at teksten finnes der og kan hentes inn elektronisk via nettet og sendes videre til Samfunnsliv og trykkeriet hos Møre-Nytt. Alt dette vil lette avisarbeidet betraktelig. På forhånd takk til alle trofaste bidragsytere.

Alt som ønskes brukt i Samfunnsliv sendes enten Dag Ove Johansen (Venset, 8200 Fauske) eller Anders Ryste (6150 Ørsta)

 

**************************************************************************

Foredrag fra Sommerstevnet 2000:

Ny tenkemåte eller kreativ kristendom

Anne Karin Isdal

Del 2.

 

Jeg setter likhetstegn mellom åndskraft – fylogenetisk viten – bevissthetskraft. Dette er energi som er i kraft av seg selv – skaperkraften – 100% bevissthet og informasjon om alt som er. Jesus ser jeg på som en representant for denne energi. Hør bare i Luk. 12,7. "endog hårene på eders hode er talt"

Jeg går ut fra at energien består av et feminint og et maskulint element som i polaritet (tiltrekningskraft) virker fullkomment. I den forbindelse nevner jeg log. 98 i Tomasev.:

Den som ikke hater sin far og mor som jeg har gjort det, vil ikke kunne være min disippel. Og den som ikke elsker dem som jeg, heller ikke. For min mor…, men min sanne mor ga meg livet.

Hvis vi tar for oss ordet som er oversatt med "hate", så har heldigvis Gernhammer gått dette ordet etter i sømmene. Grunnteksten tilsier at det skal oversettes med "å ikke ha nok med".Far og mor i første setning ser jeg på som det miljø vi vokser opp i, mens mor i det siste kan være en del av energien.

All energi er grunnlagt på + og – for å få til bevegelse.

Dette polare forholdet finner vi overalt i naturen. Det grunnleggende fruktbare ved det skulle virke frigjørende både for kvinne og mann og for de respektive egenskaper i oss. Bevissthet har ingen kjønnsforskjell. Og som vi leser hos M. Bergstrøm, er hjernefunksjonen vår likedan. For å få bevissthetsenergi må det limbiske system ha tilgang på indre kraft og ytre info som det får fra hjernestamme og hjernebark.

Henvisningen fra Jesus er: uten at dere blir som barn igjen (inntar en uskyldig innstilling), og uten at dere blir født på nytt (får en slags første innsikt gjennom intuisjon), og uten at dere blir født av vann (orientering = informasjon) og ånd (genetisk energi) kan dere ingenlunde komme inn i gudsriket! (som jeg ser på som en tilstand der vi i første omgang har sluttet med å sette hverandre i bås, og fått oppklart pengesymbolets virkning på vårt tankeliv). Energien er tilstede i all materie (Tomasev. 77:Kløv treet; jeg er der. Løft stenen, og dere skal finne meg der).

Mikrobiologi er et hett tema for tiden. Det kan passe å ta med en beskrivelse av DNA-molekylets virkemåte: DNA-molekylet består av en dobbelspiral som inneholder info om alt som har skjedd her på jorden. Infoen er aktiv, som en ordre – er koblet i informasjonsnettverk – og har et molekylært språk som er felles for alt liv på jorden. Eneste unntak er enkelte virusarter. Spiralen får stadige tillegg. Etter hva media kan fortelle pr idag gjenstår et enormt arbeid med kartlegging av molekylet.

Jeg ble veldig imponert da jeg leste beskrivelsen av DNA, men jeg satt fremdeles skille mellom det fysiske og det psykiske. Men etter å ha satt meg inn i hva fylogenetisk viten var, og med Bertstrøms beskrivelse av bevissthetskraften som igangsetter av hele vår hjerneaktivitet, kom jeg frem til at for menneskets vedkommende er dette en enhet. Det fysisk ubevisste er grunnlaget for bevissthetsproduksjon.

BDB sier òg at det bevisste er forlengelsen av det ubevisste, selv om han hevder at "dette er ikke kjertelenergi". Så der er vi uenige. Om jeg skal kalle det molekylær eller genetisk energi, vet jeg ennå ikke.

Det at DNA-infoen er aktiv, viser at det er snakk om energi, i natur gitt tilkjenne som naturlovmessighet, men hos mennesket som gryende bevissthet, i tillegg til de fysiologiske naturlover som styrer de kroppslige funksjoner.

Opplysninger som tilsier at menneskets bevissthetsprosess har ubegrensete muligheter. Jesus sier òg: Mye har jeg å si dere, men dere kan ikke bære det ennå.

Bevissthet er altså en biologisk prosess. Det blir hevdet fra biologisk hold at genene våre bare har reproduksjon som mål. Det blir litt for snevert for meg, for hva med denne merkelige lengslen etter noe stort og altomfattende, som ofte gir seg tilkjenne i ungdomstiden? Det må være flere "ordrer" i det molekylære nettverk, og vi må sikkert nøye oss med at målet forandrer seg etterhvert som vi blir mer opplyste.

Og at psyken står "over", eller bestemmer over vår fysiske kropp viser det at hvis vi ikke er i balanse, blir vi lettere syke, og naturlige funksjoner kommer ut av lage. Er vi positivt innstilte, og tenker: Dette klarer kroppen, fungerer vi bedre. Bevissthet har helbredende effekt.

Etter min mening har den mentale delen ved molekylær energi større betydning enn genmanipulering og vaksiner for oss. Vi ser ut til å reagere motsatt av naturen. I alle fall vender vi oss bort fra den indre info, og fokuserer for fullt på den ytre. Sikkert naturlig, for ifølge Bergstrøm er kraften som strømmer inn idet limbiske system kaotisk

Jeg tror ikke den er kaotisk, men virker slik på mennesket. Vi må på en måte snu alt opp-ned, for å forstå. Jeg går ut fra at dette er like lovmessig i en annen natur, for bevisstgjøring om det indre liv ser ut til å kreve optimal motstand, som vi opplever i form av angst, provokasjon og fortvilelse.

Gernhammer beskriver angstens ytterste konsekvens som vår hang til autoritetstro, som har skapt våre undertrykkere mysteriekirke og maktstat, med tusenvis av forgreininger til forskjellige organisasjoner, som regulerer våre liv ganske detaljert.

I det limbiske system, har vi direkte kontakt med vår livgivende energi. Om barn sier Jesus. Mt.18,10: se til at dere ikke forakter en av disse små! for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid inn himmelske fars åsyn. Med himmel som symbol for tankeliv, engler som barnets intuisjon og den himmelske far som livsenergien, må det være det limbiske som er beskrevet her.

Symbolsk sagt finner vi barnet i krybben i denne stallen. Det er fremdeles ikke plass i herberget – bevisstheten i massesjelen. Og her er kanksje lønnkammeret òg (Mt, 6,6).

Etter hvert har det gått opp for meg at vi har nok kontakten med det limbiske, de fleste av oss. Vi kan gå eller kjøre fra A til B uten å vite det, vi kan ha utført en masse triviellt arbeid uten å huske det. Vi må ha hatt forbindelse med det limbiske, og vi kan faktisk ha løst problemer, eller vi har lekt med tankene våre. Å være distrè er altså en god egenskap. Det er selvinnlysende at det er viktig å verdsette dette i oss selv og i våre barn.

Jeg blir nødt til å komme nærmere inn på vår høyt utviklete hjernebark. Dens funksjon er som tidligere nevnt å ta inn info fra omgivelsene. Den består av to halvdeler, høyre og venstre, som i skjønn forening tar seg av innkommende info. De har forskjellige funksjoner.

HØYRE

– er visuell, dvs bearbeider infoen til helhetlig rom og er hele tiden på utkikk etter tilpasning til det foreliggende problem

– ordløs

– underlegen i forhold til sin venstre tvilling

VENSTRE

– er verbal og tallorientert

– analytisk; ordner og systematiserer

– lager symboler for å forholde seg til info-mengden

– tanken på at våre handlinger er irrasjonelle irriterer V-måten

– dominerende

Disse opplysningene gjør det lettere å se hvorfor pengesymbolet har inntatt en så dominerende rolle i menneskelig samliv. V dominerer og provoserer med sitt syn på at hvis vi ikke har kapital, (det er det samme hvordan vi skaffer den), kan vi heller ikke benytte oss av de goder utviklingen har skaffet til veie. V har òg sørget for å stenge godt igjen for livsenergien i det limbiske, ved fra tidlig alder å favorisere ord- og tallbasert kunnskap på bekostning av fri bevegelse og fri fantasi, som vi trenger til mer skapende aktiviteter.

V er høyt utviklet med sitt ordforråd, men alene kan han ikke få grep om tingene pga at han mangler helhetssyn, og derfor ikke kan se målet. Ordet SYND som betyr forfeilelse av målet passer utmerket. Og hva er livets mål?

Bevisstgjøring, ansvarliggjøring, frihet til å være oss selv, ser jeg på som meningsfylte mål, foreløbig.

I hjernene våre må både H og det limbiske barnet inn på banen for at nåbevisstheten skal få kontakt med sitt genetiske opphav. Helhetssyn og kreativitet – viktige engeskaper for å skille mellom symbol og virkelighet. Får disse egenskapene sin rettmessige plass i vår tenkemåte, gjenstår den vanskelige V-oppgaven: å sette forståelige ord på opplevelser av eksistensiell art.

Tomasevangeliet er velegnet lesing med genetisk energi i bakhodet. Ev. åpner med: Dette er de hemmelige ord som den levende Jesus talte, og som Didymos, Judas Tomas skrev ned. Både didymos og Tomas betyr tvilling. Min frie fantasi assosierer straks til tvillingenergi, tvillinghjerne og polariteten som alt liv er bygget på.

Av de gnostiske skriftene jeg har lest, har jeg hatt mest utbytte av Tomas sitt evangelium. Maria Magdalenas ev., Filipsev. og Frelserens dialog gir òg verdifulle bidrag til forståelsen av Jesu orienterende innsats. Det påpekes at gud er inne i oss i disse skriftene.

Da Jesus levde, gjorde han opprør mot det jødiske patriarkat.

– Kvinnen som ble grepet i hor, ble forsvart. (Det er samfunnsforholdene som ligger til rette for at slikt skjer, sier BDB).

– Siste log. i Tomasev. handler òg om kvinnen:

"la Mariham gå vekk fra oss, for kvinner er ikke verdige til livet", sier Peter,

Jesus svarte: "Se, jeg skal lede henne, slik at jeg gjør henne til mann, for at hun òg skal bli en levende ånd i likhet med dere menn. For enhver kvinne som gjør seg selv mannlig, skal gå inn i himlens rike".

(Kvinne må være symbol for underbevisst, mannlig for bevisst.)

– Den som ikke hater sin mor osv. – opprør mot familismen som har vært sterkt dominerende i de fleste kulturer.

– De gamle har sagt øye for øye, tann for tann, men jeg sier dere at dere ikke skal sette dere opp mot det onde – gå to mil, gi kappen, elsk dine fiender. Altså vekk fra den evige tanke om hevn; motsatt strategi for å oppnå mer humanitet.

– Barna blir satt i fokus.

– Ved å identifisere seg med mennesker som har det vondt, lærer han oss å leve oss inn i andres situasjon (Mt. 25, 34–46) – for jeg var fremmed, sulten, tørst … hva dere ikke har gjort med en av disse minste …

– Tar oppgjør med myndighetene … som oppeter enkers hus osv.

  Ild har jeg kommet for å kaste på verden – og gi den alt var tent"

Dette sees tydelig i de samfunn som har hatt kristendommen som religion. Her skjer konstant noe. Ingenting er lenger hva det var. Våre verdinormer blir mer og mer uthulte. Religionens undertrykking av kvinner smuldrer bort, parforholdet blir vanskeligere. En av årsakene er nok endring av kvinners syn på sin egenverdi, og at de, takket være mange kvinnelige frontkjempere, tør å si fra.

Barna er heller ikke så medgjørlige lenger. Norske tenåringer drikker mest i Europa, lider av spiseforstyrrelser så det rekker. De skulker skolen med stil. Unge menn har et kjempeforbruk på tull og tøys og gir blaffen i å betale regningene. Er mer kontroll redningen? Tvilsomt! Ingen generasjon har vært mer påpasset og kontrollert enn de som vokser opp nå.

Bevisstgjøring er blitt populært i mange sammenhenger.

– på arbeidsplassen

– i kjøreopplæringen

– ved røykeslutt

Det består i å sette ord på – hvorfor, hvordan, hva er viktig? – skriftlig eller muntlig.

Hvis vi prøver ut dette på vår egen tenkemåte, og reaksjonsmønster er vi på banen.

Hva i alle dager var nåbevisstheten min i kontakt med, har jeg begynt å spørre meg selv om når det oppstår forvirring i tankene.

Jeg skal bare kort komme innom en bok av Marlo Morgan – "Det virkelige folket". En ganske populær bok. Den handler om en utdøende aborginergruppe med et meget høyt bevissthetsnivå. Dette setter dem istand til å utøve telepati, illusjonsteknikk og flere andre interessante fenomener, som vi vestlige vil kalle mystiske. Men det er ikke mystikk, hevder de. Deres gud er energien i altet, mennesket inkludert, og ved å ta den i bruk, kan de klare ting som virker utrolig på oss. Jeg synes de besjeler naturen mer enn jeg liker, men jeg falt pladask for dette folket.

Tilsist vil jeg ta med et sitat fra Jan Brøggers bok Kulturforståelse: Om Europa

"Det var ingen som planla at den økonomiske og sosiale utvikling i moderne tid skulle skape gode betingelser for tosidige, mellemmenneskelige forhold. Som så ofte i den sosiale utvikling, er dette resultatet av tilfeldighetenes spill som man som regel ikke hadde forutsatt.

Men i ettertid kan man spore et mønster, som om det var tale om en gjennomtenkt plan. I ettertid kan det f.eks. synes som om den vestlige industrikapitalisme ble iscenesatt av bevisste krefter.

Min påstand blir slik er det.

Den genetiske energien styrer selvsagt samfunnsutviklingen. Enten vi tror det eller ikke- vet det eller ikke!

 

**************************************************************************

Oktober

May Lorentzen

Stille har Oktober landet

i et høstlig fargebad,

speiler sin gestalt i vannet,

der hvor trærne står i rad.

Gress og strå har tapt i striden

om det eviggrønne flor.

Den som vant, var alltid tiden,

hersker over mollstemt jord.

Snart skal høstens siste skanse

falle for den strenge lov;

Tiden kan man ikke stanse,

den går alltid frem på rov.

 

**************************************************************************

Religionen - menneskehetens svøpe

Dag Ove Johansen

 

En primitiv stamme i Midtøsten fikk det for seg at den var utvalgt av Gud. Forskjellen mellom denne stammen og andre omkringliggende folk var at de hevdet det bare fantes én eneste guddom, og ikke mange forskjellige, som var det vanlige på denne tiden.

   I tillegg var det mange fantasirike og oppfinnsomme ledere for denne stammen. Disse religiøse lederne begynte å skrive ned sin egen helt private skapelseshistorie i et omfattende skrift de kalte Tora’en, det gamle testamentet. De skrev en historie med mange dramatiske hendelser og store slag, for stammen hadde fått en beskjed fra sin guddom at de skulle finne det hellige land, koste hva det koste ville av menneskelig lidelse og død.

  Disse skribentene var så ærlige i forhold til sin forhistorie at de aldri skjulte råskapen i sine egne rekker når de fortrengte andre stammer i sitt jag etter å finne dette landet de var blitt lovet av guddommen. Egentlig var jo denne ideen om nytt land noe som hadde oppstått i en av de religiøse lederes hoder, som en drøm om natten eller som en indre stemme om dagen mens han var ute og gikk blant sine egne. Forskjellen fra våre dager er at de den gangen ble ansett for å ha direkte kontakt med Gud og ikke var galninger som burde vært tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon.

  Stammens selvbevissthet og grusomme erobrertrang, skaffet dem utallige fiender. Men de var sterk i troen på sin oppgave i denne delen av verden. Som eksempel på dette uslåelige konseptet, er israelitten Davids kamp mot filisterkjempen Goliat der han felte mannen med en stein fra en slynge. Dette har siden blitt et symbol på den lille manns kamp mot overmakten.

  Denne rollen innehadde dette folket gjennom årtusener. Alltid hadde de Gud på sin side, selv om de slaktet tusener på sin vei mot det hellige land.

  Forfølgelsen av jødene gjennom menneskehetens forhistorie er et eksempel på hva religiøs avsporing kan føre til, både på jødenes og motstandernes side. Som folk var de eksperter på handel og økonomiske transaksjoner. En av de virkelig effektive økonomiske knepene de tok i bruk, var jubelårsystemet der all gjeld ble slettet hvert 50.år. Dette er en metode man godt kunne ha benyttet seg av i den gjeldstyngede verden i dag, men med langt hurtigere saneringssystem på grunn av det globale merkantile nettverket, kanskje gjeldssanering hvert 10.år.

  At jødene var et mammonistisk folkeslag viser Jesu inntreden i det gammeltestamentlige samfunnet. Han jaget pengevekslerne ut av templet for de hadde omgjort Guds hus til et arnested for pengespill og svindel der det var om å gjøre å kjøpe billig og selge dyrt. Det er som å høre om vår moderne tids børskatedraler med inside handel og kjøp og salg av aksjer i milliardklassen der de samme prinsippene fra jødenes tempel på Jesu tid ligger til grunn.

  Men jødene valgte ikke Jesu vei for løsningen av mellomfolkelige konflikter. Det gjenstridige folkeslaget fortsatte sin gammeltestamentlige tenkning og venter fortsatt på sin Messias. Rollene i Midtøsten er snudd på hodet. Krigsmaskinen Israel er blitt den nye Goliat. Palestinerne som lever i et okkupert land, er blitt den steinkastende David.

  Israel vil vente forgjeves på sin Messias. De har allerede forkastet hans vei for fred i og med henrettelsen av Jesus, som snakket om ikke bare å gå én mil med fiende, men to ,og at man skulle elske sine fiender. Israel har ikke kommet seg ut av den gammeltestamentlige og begrensede livsstilen. Palestinerne på sin side lever også fremdeles i gammeltestamentlige tid der øye for øye og tann for tann er det høyeste prinsipp. Forskjellen mellom Israel og palestinerne er at Israel besvarer øye med øyne, og tann med tenner.

  Likevel behøver man ikke å være spåmann for å se at historien om David fortsatt har sin gyldighet. Det er de steinkastende palestinske ungdommene som til sist vil trekke det lengste strået mot krigsmaskinen Israel.

  I mellomtiden ser vi muslimer og jøder rugge frem og tilbake mens de banker hodene mot bakken eller klagemuren.

  Det er kanskje fordi de ønsker å holde forvirringen og hjerneskaden ved like til evig tid.

 

***************************************************************

Kvinnefrigjering - en del av nyorienteringa

Anders Ryste

Lover og reglar skal alle følgje – også dei lover og reglar som gjeld ekteskapet. Men så kan det vere at folket opplever lovene og reglane for utidsmessige. Ja, reint ut sagt for gamaldagse, uhøvelege for folk som lever i år 2000. Då blir det gjerne brot med dei gamle formene.

Vi har det beste av alle samfunnssystem. Vi har folkestyre. Men er den tanken innebygd i systemet at også demokratiet treng fornying? Dersom ein slik tanke er fråverande, då stagnerer samfunnsvoksteren.Men korleis forandre levemåte og kultur utan å forandre den mentaliteten som er opphavet til kulturen? Ukulturen?

Sambuarskap bryt med eldgammal kyrkjetradisjon. Tradisjonen er statisk, mendan forandring av mentaliteten er dynamisk, kan forandrast.

Sidan 1914 har verda opplevd ein teknisk revolusjon. Mange innser no at vi også treng ein mental revolusjon – ein åndsrevolusjon. Dersom den mentale utviklinga skal kome på høgde med den tekniske, finst det neppe nokon veg utanom. IT-revolusjonen på det tekniske plan, fører all verda inn i stova til kvarmann. Vilkåra for å lære verda å kjenne overgår alt.

Sambuarskap gir kvinna nye vilkår. Ho kan på like fot med mannen delta i samfunnsutviklinga. Ein ny tenkjemåte bryt fram og skaper dermed grunnlag for eit nytt samfunn.

Men sambuarskapet er ikkje nok. Menneska må bryte med dei eldgamle penge- og statskonvensjonane. Det er dette den russiske Putin og den tyske Schrøder no prøver seg på ved å inngå årelange økonomiske kontraktar på regjeringsplan. Alle varer frå tysk industri i byte mot russisk olje. Dermed meiner dei å halde børsane og spekulantane utanfor.

Mange gamle konvensjonar må brytast, skal vi få eit nytt samfunn. Men verda er på veg til det nye. Måtte Putin og Schrøders gigantiske bytehandel lukkast. Pengespekulasjon må iallfall bort saman med den konvensjonelle ekteskapshandelen + statstrollet.

 

************************************************************************************

Svar til Rolf Høstmark, Samfunnsliv nr. 12-2000

Gunnar R. Hagen

Takk for ditt interessante innlegg. Hvor meget og varmt B.D. Brochmann, elsket, kjenner jeg overhode ikke noe til Høstmark, og heller ikke til om han oppnådde å få noe kjærlighetssvar.Men et svar kjenner jeg til, som mange med meg også gjør, det er at B.D. Brochmann, har fått sitt navn innskrevet i himmelens rike, i menneskenes åndsliv. Dette er vel noe langt rikere og større enn den fysiske kjærlighet du henviser til.

Ja, jeg er fullt enig med deg at menneskeheten f.t. er utrolig kjærlighetsløs og i en tilsvarende elendig mental tilstand. Men vi går da ikke til verdenslitteraturens forfattere med vårt kjærlighetsproblem som du så varmt refererer til. Ibsen, Shakespeare, Wildenvey o.a. viser en kjærlighet vi godt kan unnvære. Det holder med deres samfunnskritikk, skuespill og dikt.

Selvsagt er det tankespinn å tro at kjærlighet alene skaper samfunn. Det må nemlig også en sterk grad av bevisst fantasi til. Kjærlighet og fantasi passer godt sammen her som fremtiden psykologi.

Ditt innlegg forteller også at du har opplevd "den store kjærligheten" og mener at kjærligheten dreier seg i sin rot om spenningsforholdet mellom det kvinnelige og mannlige element i mennesket? Det du her henviser til er den fysisk-erotiske "kjærlighet" mellom mann og kvinne og denslags kjærlighet har ingen ting med Ny.O. å gjøre – Du har sikkert hørt:"Du skal elske din neste som deg selv". (Matt. 22, kap. 39v). Hva slags kjærlighet benyttes det her? Passer det med "ansvar, respekt og omsorg" i denne forbindelse?Det er tydelig Høstmark her skriver om noe du ikke er deg bevisst. Ditt kjærlighetsinnperativ er ennå skjult for deg og det vil det sannsynligvis fortsette å være. Kjærlighet og Sannhet er to sider av livet og ikke ett og det samme slik som du uttrykker deg.

Mentalitet er innenfor Ny.O. et helhetsbegrep som omfatter ikke bare tanker, men også fantasi og driftsliv. Den omfatter hele vårt totale psyke også parapsykologien som du for eksempel fremhever:"Ihimmelens rike hverken gies eller taes det til ekte":Dette har BDB forklart uten å benytte seg av synskhet. (Clairvyoante Precognitive).Heller ikke Kristus, men benyttet det i samtalen med den sameritanske kvinne. (Joh. 4k. 17v.) og da han gråter over Jerusalem. (Luk. 19k, 42v). Se også Kristus parapsykiske evne da han gjennom Astral projeksjon drog til Jerusalem i lønndom. (Joh. 7k.)

I dag ser vi den syke stat og det griske pengesamfunn dominerer individet i et system som gjør det rettsløst, fordummet og kriminell m.m. noe som får gå sin gang. Ny.O. er ikke kommet for å oppheve den juridiske lov. (Matt. 5 k, 17 v.) Vi er kommet for å skape et nytt sosialpsykisk samfunn på jorden. (se BDBs bokstabel). Det psykologiske ansvar (respekt og omsorg) til denne virkeliggjørelse hviler ene og alene på det enkelte invidid. Det psykologiske ansvar (respekt og omsorg) til denne virkeliggjøreelse hviler ene og alene på det enkelte individ. Det nye samfunn kan bare fremkomme gjennom enkeltindividet aldri gjennom organisasjoner og sektliv, sagt i all enkelhet.

Et lite spørsmål til slutt. Er det mulig for deg Høstmark, som enkeltindivid, å oppta noe av BDBs NyO. tanker som vi er litt inne på her? Det er meget tvilsomt vil jeg påstå! Men makter du det har du også frigjort deg fra ditt mørke ubevisste, og du må gi slipp på din gamle mor og dine mange døde himmellegemer og du vil fremstå (med din store kjærlighet) som et bevisstgjort NyO. menneske!

 

****************************************************************

Når samfunnet er sykt

Even Lorch-Falch

De fleste samfunnsforskere har hyllet en sosiologisk relativisme. De går ut fra at ethvert samfunn er normalt såfremt det fungerer og at ordet sykelighet bare kan brukes om individets sviktende tilpasning til samfunnets livsform. Å tale om dårlig psykisk helse hos et helt samfunn, slik Dybwad Brochmann og senere Erich Fromm gjør, skal man ha seg frabedt!

Det er klart at stat, fylke og kommune "fungerer" når skattestrømmen er upåklagelig. Men er det klart at det forveksles eller settes likhetstegn mellom det levende samfunnet og dets institusjoner?Er det ikke begrepsforvirring? Menneskenes sjelsharmoni synes å avta i takt med veksten og trivselen hos institusjonene!

Vi er blitt hjemløse i vårt eget samfunn. Avstanden mellom individer og institusjoner øker proporsjonalt med sentraliseringen. Institusjonene, som ble skapt for å tjene oss, har for lengst begynt "å leve sitt eget liv". Ja våre institusjoner har nå prioritet fremfor oss mennesker. Snart dominerer de fullstendig vår livsform. Du og jeg er opphørt å være personer i institusjonskartoteker, vi er så å si bare et nummer, et fødsels- og personnummer fra vugge til grav. Selv er vi mer eller mindre konturløse bakgrunnsskygger.Vi er blitt som en saueflokk med et bumerke på vår panne og vårt bryst, eller en bøling som er øremerket og plassert i båser for regelmessig mjølking.

Jo da, kjære samfunnsvitere, det er ingen tvil om at det fungerer. Se bare på de store statsinntektene. Eller de enorme oljeinntektene og bensinavgiftene! Og se hvordan statens departementer og avgiftsmyndigheter trives og skryter av hvor "godt" Norge nå går. Men hvilket "Norge"? De store statsinntekter var og er vel utgifter for oss? Og nå spør jeg:Var det ikke samfunnet, det levende samfunn i kjøtt og blod, du og jeg, som skulle trives?

Når vi ser tilbake på lønnskonflikter, streiker og utilfredsheten når organisasjonene hisser seg selv og hverandre opp, er alt dette tegn på et samfunn i balanse og harmoni? Er de overfylte psykiatriske institusjoner, nerveklinikker, den økende kriminalitet og stoffmisbruk symptomer på et sunt samfunn? Hva med de psykosomatiske lidelser som alle i mer eller mindre grad har føling med? Hva med vårt milliardforbruk i medisiner og lykkepiller; er det ikke alt sammen tegn på at det står dårlig til med samfunnets psykiske helse?

Det er ikke plass her til å komme inn på detaljerte årsakskomplekser, men jeg peker på en viktig retning å slå inn på, nemlig desentraliseringens vei, som innebærer både en politisk, økonomisk og sosial nyorientering. Det betyr blant annet en radikal tenkemåte-forandring. Som en logisk konsekvens av at institusjonene lever sitt eget liv, fortsetter byråkratiet sentraliseringsvanviddet. Staten får stadig flere oppgaver og funksjoner. Kommuneinndelingen har resultert i større enheter. Slik også i skole og næringsliv. Tross advarsler fortsetter gigantomanien, storhetsvanviddet. Man tenker i kvantitet og skaper den sentraliserte stat i robotiseringens hellige tegn. Mennesket selv er degradert til å være et middel for denne utvikling.

Systemet fungerer, ja vist, men det eser ut på bekostning av hele det levende samfunns psykiske helse! Ingen sosiologisk relativisme kan bortforklare dette, og ingen tilpasningsterapi kan demme opp for systemofrene.

 

 

 

******************************************************* 

 

Samfunnsliv på internett

Ved Dag Ove Johansen

Arbeidet med å legge ut Samfunnsliv på internett fortsetter selv om jeg nå også er blitt red. av papirutgaven fra

For hvert nytt nummer som legges ut på internett, annonserer jeg det under Telenors hovedside Kvasir, som er en slags katalog over alt som legges ut på nettet i Norge og resten av Norden. Av og til annonserer jeg utgaven som helhet, men vanligvis annonserer jeg med et par utvalgte artikler fra det nyeste nummeret av Samfunnsliv som kan være av særlig interesse for folk. Denne annonsen legges nesten umiddelbart ut på en midlertidig side som kalles "Innkommende" hos Telenor. Annonsen for Samfunnsliv-artikkelen legges samtidig ut på en side Telenor kaller "30 siste", altså de 30 siste innkommende sider. Slik blir alle som sjekker opp disse to sidene "Innkommende" og "30 siste" gjort oppmerksomme på det nye stoffet i Samfunnslivs siste nummer. Alt dette er gratis, det er jo bare tellerskrittene mens jeg er påkoplet nettet som ruller av gårde, men med lokaltakst er ikke dette så kostbart (ca. kr. 10,- pr. time).

Fra Møre-Nytt har jeg fått opplysninger om at Samfunnsliv er lagret elektronisk på data siden nr. 1-1993. Planen er å legge ut også disse utgavene frem til og med 1996-utgavene. Saken er jo den at Samfunnslivs internettutgave kom ut med sitt første nummer med nr. 2 i januar 1997, slik at årgangene f.o.m. 1993 mangler. Dette betydde et økende behov for lagringskapasitet for Samfunnsliv, noe som har ført til at jeg har fått tildelt plass på to nye internett-servere(datamaskiner) i USA. Dette er en gratis tjeneste, slik at vi unngår pengebruk i denne sammenhengen.

Samfunnsliv-utgavene (1997, 1998 samt 1999-årgangen) er nå overført fra Telenors server til en amerikansk serverne. Men hovedadressen til Samfunnsliv på internett vil forbli den samme:

http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTM.

Man blir automatisk ført over til den nye serveren i USA og Samfunnsliv. Hvis folk ønsker å ha den direkte adressen til Samfunnsliv på denne serveren i USA, er adressen

http://members.xoom.com/kaalium/samstarten.htm

Velkommen til Samfunnsliv på nettet! Ta et besøk til en tidløs avis!

 

*************************************************************

Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside