Sosialpsykologisk avis

Nr.1 - 23. januar 1998 - 63.årgang"Til mann og kvinne skapte han dei"


leder ved Anders Ryste

Evangeliet talar om "å rydde vegen", "om Guds veg", om sanninga, vegen og livet". Kort og klårt. Evangeliet peikar på ein vokster. Det gjer ikkje kyrkja når den stenger ute prestar som har avvik i sin individuelle vokster. Gjennom psykologien veit vi i dag at eit barn i sin vokster kan bli ståande att på eit lesbisk, eit homofilt, eit homoseksuelt, ja også på eit pedofilt voksterstadium i høve til det andre kjønn. Menneskelivet er som graset på marka eller treet i skogen. Ikkje alle vekster rekk fram til si fulle utfalding så dei kan seie som Kristus sa: Mann og kvinne skal det vere! Mann og kvinne er eitt! Slik er menneskelivet si fullbyrda lov. Den er den endelege naturlova. Så er spørsmålet:Kvifor då stengje ute?

Svaret ligg i at menneska enno ikkje får lært, at også menneska si vidare utvikling, utviklinga på den åndelege vegen, fyl same vegen som på det somatisk/materielle. Og, om vi tenkjer på det levande samfunnet mellom menneska, så finn vi att den same voksteren her som vi finn hjå det einskilde menneske. Kva er det så som særmerkjer. Barnet veks opp gjennom leiken. Dokker og trehestar er øvingsbrikker. Ja, barnet kan identifisere seg så sterkt med leikesakene sine, at det blir reine rabalderet om leikene blir tekne frå det. Barnet nektar å vekse vidare fram til tenåring og vaksen.

Vi nemnde barnet og samfunnet. Også det kollektive barnet kan gå så opp i leiken med sine leikesystem, at det nektar vidare vokster. Men forlate leiken må det. Kva er så leikesakene på dette planet? Kanskje fornærmande å seie det, men vågar likevel: Det dreier seg om kyrkja sitt system i høve til voksteren i samfunnet. Ei lang eller kort leiketid med symbol og rituale, med liturgiar og ordningar trengst, men leiketida må før eller sidan ta slutt så den ikkje for alltid stengjer for eit verkeleg solsnu i mentalitetslivet, nemleg fullføringa av Gudsriket på jord! Sjå dette er meir og større enn det som kyrkja enno er oppteken av. Men just det skulle den vere og endeleg slutte med alt hjelpelaust prat om kva som skal gjerast med menneske som er nøydde å leve i den såre uheppa å vere dømde til å vere avvikarar.


Samfunnspartiet av i går og i dag


av Anders Ryste

Det Samfunnspartiet som Samfunnsbevegelsen v/Dybwad Brochmann sto for i 30-åra hadde følgende innhold:

1. Oppsetting av et samfunnsregnskap bygget på det dobbelte bokholderis metode. Dette som utgangspunkt for budsjettene i det offentlige. Vi fikk et Nasjonalregnskap bygget på denne impulsen fra BDB, men dessverre, Nasjonalregnskapen ble et falskneri og hvorfor?

2. Fordi den aller viktigste betingelsen for å kunne stille opp et sant regnskap manglet. BDB kalte det mentalitetsforandring. I dag vil vi kalle det verdiforandring. Før et slikt nytt regnskap kunne virkeliggjøres, må sosialøkonomene og først og fremst de, lære å skjelne mellom symbol og virkelighet, sagt i evangeliets terminologi - lære forskjellen på Gud og Mammon. Det har de ennå ikke lært!

3. Samfunnspartiet som kastet frem disse nye tankene på Stortinget, ble som regel nedstemt, men blant folket i valg fikk partiet 45.000 stemmer. Det var ved siste stortingsvalg før krigen. Brochmann søkte gjenvalg, menKrF og Venstre i Bergen inngikk listeforbund og holdt dermed BDB ute.

4. Samfunnspartiet deltok i valg for siste gang i 1949. Så ble partiet lagt ned.Disse nye tankene trengte ikke partikrykker. Tankene er sanne og riktige i kraft av seg selv, hva nu enten noen tro på dem eller ikke. Et økologisk fundert samfunn, kan ikke fremstå, uten på grunnlag av BDBs nye livsorientering.

5. Samfunnet som helhet, er en differensiert og i dag spesialisert organisme, ja som et voksende barn som i voksteren stadig trenger å få skiftet ut gamle altfor små klær med nye og større. Ded gamle klærne har i lengre tid avstedkommet selvfortårende pengeromantikk og statsromantikk og slik skapt kriger og kriser uten tall. Symbolet har tatt virkelighetens plass i menneskenes sinn. De store nye tekniske landevinningene, tas i helvetes tjeneste.

6. Skal det så i dag ha noen mening å ta frem igjen det gamle Samfunnspartiet som et innslag i politikken, og slik har vel de herrer Øystein Meyer og advokat Tor Erling Staff ment? Ja, så må ovenstående tas alvorlig. Men spørsmålet er: Vil kirkens og politikkens kvinner og menn være med på å legge bort de gamle og utslitte klærne og erstatte dem med et flunkende nytt vurderings og forvaltningssystem - et system som avslører symbolene og tar all verdens rikdom i livets tjeneste med resultat fred og fremskritt blant de levende på jord?


Helvete


av Erik A.

For et par år siden hadde jeg et leserinnlegg i lokalavisen Akershus Amtstidende. Helvete var temaet. - Den kristne mørke forestillingen som så mange tror på den dag i dag. - Stedet hvor man går fortapt og skal pines i all evighet. - Er det ikke forferdelig! Dette leserinnlegget vakte stor oppmerksomhet fra kristelig hold. Jeg hadde gitt uttrykk for hvilken naive middelaldersk tro og tanker dette er. Det fulgte flere leserinnlegg, men ingen tok avstand fra helvetestroen. Tvert om - det kom bibelsitater som klart viste at helvede eksisterer, og at det hører med til den kristne tro. Også idag! Det er ikke så forferdelig lenge siden at helvedesdebatten raste i Norge. Striden hadde sitt utgangspunkt i datoen d. 25. jan. 1953 hvor daværende professor Ole Hallesby holdt en brennende preken som ble kringkastet ut til det norske folk: "Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet at de er uomvendte. Du vet at om du stupte død ned på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like ned i helvete...

Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete? Jo, ganske liketil: Fordi du ville omvende en dag siden. Kunne du spørre alle dem som er i helvete nå om de ikke ville ha omvendt seg, da tenker jeg de fleste ville ha sagt ja!" Talen vakte naturligvis forferdelse, men det var jo en kirkens mann - til og med en professor som kom med dette forferdelige. Professoren var verken gal eller i ubalanse, og han stod sikkert der med bibelen i handa når han holdt sin ildsprutende tordentale.

Daværende biskop Kr.Scheldrup som var en toleransens mann - tok til gjenmæle og så var debatten igang over det hele land, og det ble ikke spart på kruttet fra noen av sidene. Jeg kan jo ta med et bibelsitat som Hallesby brukte i sin argumentasjon: Matteus 25,40: "Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv". "Tror Scheldrup på dette - eller gjør han ikke? " spør Hallesby i en avisartikkel.

Skråsikkerheten og egoismen kjennetegner religiøse fundamentalister. Disse mennesker er farlige som alltid tror de har Gud på sin side og som gir seg utslag i fanatisme og ofte ufattelige handlinger. Skråsikkerheten og egoismen. Troen på at slik som jeg tenker og tror er sannheten. Derfor skal jeg belønnes med det evige liv, og de som ikke tenker og tror som meg skal gå rett i fortapelsen og til og med pines i all evighet. Dette tror millioner av mennesker på. Er det noe rart at verden ser ut som et galehus?

Verdens religioner driver det hele ut i en slags vanvidd. Det er ikke bare muslimenes tro som virker primitiv og nesten naiv, men i høy grad vår egen kristne tradisjon. Jeg vet at BDB kjempet for en fornyelse av kirken, men det ser ut til at den er så bundet i kristne tradisjoner at til og med dette helvete fremdeles har sin plass der. Helvedesdebatten som varte i flere år ga ikke noe avklaring, og fremdeles går det rundt millioner av mennesker som tror på evig pine for ikke troende.
Det er utrolig!


OVERTRO

dikt av Svein Otto Hauffen

Mange er det som ynder,
å tro at verdens onder
skal forsvinne - ved et under.

Man lar seg gjerne forføre,
til å tro at VI intet kan gjøre
- fordi man er synder.

Verden kan nok gå under,
av all verdens onder;
Dersom man ligger under for
den blunder,
å tro blindt på mirakel og under.

Mang en indier ligger under
for onder,
og for ånder man tror på i Øst;
Og kirkene for illusjoner:
at man ved troen alene blir
forløst.

Om Gud vil man gjerne tale,
bare man kan dvele i dvale.
Og slippe å forandre sitt indre;
som kunne flere onder forhindre.

Om man tror at onder ender
uten innsikt og hjelpende hender
ligger man under for illusjoner,
lik overtroiske millioner.

Et mentalt hinder er dét
som hindrer oss i å se:
Vi selv må gjøre noe med det.
Gjennom oss kan Guds vilje skje.


PÅ GRUNN

dikt av Svein Otto Hauffen

Kun på grunn
av streik -
en stund,

sank dollar, mark
og Englands pund,
mot verdiløshetens bunn...

Slik skaper streik
snart inflasjon,
og værre kår
for hver nasjon.


Papir-forbryterne og rettsoppgjør nu!

av Rune L. Hansen

Korrupsjon er vårt samfunnsproblem nr 1, og forårsaker - indirekte og direkte - det meste av det som finner sted av kriminalitet, umenneskelighet, grådighet, egoisme, urett og løgn.

Korrupsjon er urett og kriminalitet som forventer eller håper på å være hevet over lov og rett, men likevel klart og tydelig nok er forbrytervirksomhet. Korrupsjon er også kriminelle svik og forræderi overfor medmennesket og menneskeverdet. Og konsekvensene av slik kriminalitet er ofte og kan ofte være enorme, - særlig sett i forhold til hverdagskriminaliteten og forbrytelser på grasrotplanet.

Korrupsjon er et frynsegode mange svært så innbitt både vil beholde og avle videre på. Særlig mange byråkrater og politikere, og innen rettsvesenet og næringslivet.

Når, og fordi, så mange med stor makt og innflytelse får anledning til å være og forbli korrupte i fred og ro, - så har dette bl.a. med hemmelighetskremmeri, fortielser og forbigåelser å gjøre. Og at det ofte gjerne dannes sirkler i mere eller mindre fast eller løselig organisert egoisme, som i kraft av urettens makt og innflytelse rekrutterer nye "medlemmer" ifra de mest karrierebevisste eller samvittighetsløse.

Når så hist og pist korrupsjon og svik i et samfunn blir forutsetninger for å gjøre karriere og hevde anstendighet, da er forholdene ille ute.

Hvis f.eks. vårt lands nye riksadvokat Tor-Aksel Busch hevder og gjør gjeldende at uansett hvor lovstridig den kommunale Forvaltning, eller noen som ansatt i Forvaltningen, fortolker og forholder seg til norske lover og lovparagrafer - så er det selvsagt ikke tilstrekkelig til å trekke noe straffeansvar etter seg: de kan gjøre akkurat som de vil, hva de enn måtte ønske! Hvis en riksadvokat, eller assisterende riksadvokat, hevder og gjør gjeldende noe slikt, - da er dette faktisk både forferdelig usant og lovstridig, og har grøsselige konsekvenser for svært så mange mennesker og forhold i vårt samfunn! Kriminaliteten, volden og umenneskelighetene vil komme til å yre betraktelig i stort omfang som følge av en slik holdning ifra - nettopp ikke ifra hvem som helst! - men f.eks. ifra en riksadvokat; eller ifra andre enkeltmennesker med makt og innflytelse over andre mennesker.

At vårt lands nye riksadvokat Tor-Aksel Busch faktisk i virkeligheten er en slik korrupt person er sikkert nok, men er ikke hovedpoenget her, men bare et eksempel her nå. Hvor mange mennesker og familier har han bare med denne sin kriminelle holdning drept eller ødelagt eller ødelagt for? Ikke med kniv, ikke med pistol, ikke med blåsyre - men med papirene!

At han skal og må stilles til ansvar for dette på lik linje med andre kriminelle, er en selvfølgelighet. Ikke bare for at vårt samfunn snarest mulig og helt og holdent skal få slutt på denne hans kriminelle adferd; men også for at hans offere skal kunne letes frem, påpekes og få den erstatning og oppreisning som tilkommer dem - i den grad det er mulig.

At slike kriminelle må kunne politianmeldes og stilles til ansvar for sine ugjerninger er enda langt viktigare og mere av betydning enn mht. kriminelle på grasrotnivå!

Et skritt videre og i samme retning kan være å bruke EU/EF-saken som et eksempel. Da norsk selvstendighet og suverenitet ble berget i 1972 og 1994 da majoriteten av det norske folk i nasjonal folkeavstemning - altså to ganger - sa NEItil å avhende vårt land i et antidemokratisk forvaltningsdiktatur, imot JAifra hovedtyngden innen næringsliv, massemedia og politikk.

Et norsk medlemskap i en slik Europaunion ville vært, var og er fortsatt Grunnlovsstridig, med mindre den norske Grunnloven forskriftsmessig endres. Arbeiderparti-regjeringen og mye politisk makt iøvrig likte dårlig og enset lite folkeviljens avgjørelse. I 1997 sa likevel det norske storting ja til Schengen-avtalen, som forutsigbart nok like efterpå ble erklært som en del av EU-samarbeidet. At såvel EU som Schengen-avtalen strider mot den norske Grunnloven - og folkeviljen - bryr hverken Arbeiderpartiet eller flere av de andre politiske partiene, særlig Høyre og Fremskrittspartiet, seg noe særlig om.

Anne Enger Lahnstein i Senterpartiet har vært og er et av de markante unntak i så måte, med hensyn til sin lovlydige og konsekvente holdning. Kristelig Folkeparti har vært mere halvhjertede - og dermed også usikre og farlige - i så måte. Sammenslutningen i et Sentrumsalternativ med Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i disse dager forut for stortingsvalget om noen uker, i september 1997, er også noe preget av litt halvhjertethet. Store deler av Venstre truer i innspurten frem mot stortingsvalget med å stemme Høyre på grunn av Anne Enger Lahstein i Senterpartiet sin "fanatisme" mht. EU-saken! Kanskje er disse i Venstre redd for å få mindre støtte ovenfra, ifra makttoppene, pengestøtte ifra næringslivet, etc.? Jan Pettersen som ledende i Høyre sier (på tv i kveld) mht. et samarbeide i retning mot Sentrumsalternativet; at dette forutsetter det utenkelige at Høyre må bli et NEItil Schengen -, NEI til gasskraftverk-parti, etc. Der i tårnet skal de mektigste næringslivsinteressene ivaretaes for pengene - koste hva det koste vil!

LO - Lands Organisasjonen for egoisme nedenifra, som jeg kaller den, støtter Arbeiderpartiet med millionvis av kroner til valgkampen, og NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon for egoisme ovenifra, som jeg kaller de, støtter Høyre - og kanskje også Fremskrittspartiet - med millioner. Og massemediaen, med tv og radio og de største dagsavisene i spissen, støtter mest og best - indirekte og direkte - sine forvaltere i Arbeiderparti-regjeringen, og de største partiene. Når det gjelder tv og radio så har vi i vårt land et fornuftig forbud mot å sende politisk reklame i disse, - som dog tilsynelatende ikke gjelder mht. de største partiene, - for at disse skal representere det etablerte og selvkonserverende? Det er et fornuftig lovforbud i den forstand at det skal hindre pengemakt og grådighet å styre folkesjelen. På grunn av uselvstendighet og korrupsjon er dog resultatet og praksis det samme som om lovforbudet ikke fantes. Med den forskjell at de største og mektigste partiene får sin reklame gratis, slipper å betale for den.

Den målestokken som brukes er på grunn av korrupsjon og svik hverken sannhet, lov og rett, medmenneskelighet, solidaritet, trivsel i perspektiv, økologi, menneskeverd eller likhet for loven. Men er penger, makt og suggesjonsfaktorer.

Et politisk styre, et rettsvesen og et justisdepartement - for ikke også å snakke om massemediaen m.m. - som ikke viljer eller evner å fjerne papirforbryterne, er i seg selv korrupt og kriminelt.

Det ble på tv-nyhetene i kveld snakket om at vi i vårt land har omkring 180.000 mennesker som lever i fattigdom, - derav omkring 70.000 barn. Og om den stadig vekk økende store forskjellen mellom de som har og får minst og de som har og får mest. (En forskjell som både særlig Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet gjør og vil gjøre større.) Og det ble snakket om hvem som kanskje har det verst - om det kan være ungdommen, de unge, eller de eldre. I typisk splitt-og-hersk-ånd, hvor det gjelder om å sette de forskjellige "grupper" opp imot hverandre.

Økonomisk fattigdom, med alt hva det innebærer. Det ble ikke snakket om de samme og enda mange mange flere i vårt land som lever i ussel fattigdom mht. rettssikkerhet. Dog er disse to saker også to meget vesentlige, viktige og aktuelle sider av samme sak. Nesten likså viktig som erkjennelsens og lidelsens proletariat!

Eksempler i tusenvis og fleng kunne nevnes. Vi har hatt og har en ordning med fri rettshjelp i vårt land, som er så skammelig illusorisk at det er til å gråte eller le forferdelig over! En gang ca hvert femår blir det ifra politisk hold sagt at det skal gjøres og blir gjort noe for å rette den opp. Det som derefter om igjen og om igjen skjer er at den blir verre enn noenlunde tilsvarende!

Eller visste du at det i vårt land visstnok - eller tar jeg feil? - ikke er tillatt å filme eller gjøre opptak i straffesaker (bare i sivilsaker), heller ikke for den anklagede! Dette er jo særlig fortreffelig for at korrupsjonen skal kunne foregå og videreføres i skjul!

Er det egentlig så ille i vårt land da, spør mange som har tapetsert tilværelsens vegger med dagsavisene til Arbeiderpartiet og har tv-n til vindu og samme sort naboer på besøk, og sine barn i Arbeiderpartiets barnehager, fritidsklubber, skoler og øvrige fabrikker? Det er jo ikke dødsstaff i Norge?

Nei da; - hvis en av noen slags av de mange mulige grunner er kommet dithen at en ikke bryr seg om at barna og familien tingliggjøres, og at barnas verden blir sex, narkotika, sport, penger, aborter, bråk, spetakkel og idioti, og at naboens barn ble fjernet av "barnevernet" og solgt til "fosterforeldre" fordi - visstnok skulle det ha vært en grunn for det... og mannen ble satt i psykiatri og siden ikke sett, og nabogutten som 15 år gammel fikk omtrent samme skjebne ... og den der familien ... hvor ble det av de?Fagfolkene sa det var på grunn av sakspapirene, og at det i disse står om vold og incest og - vel, noe iallfall, og noe må det vel være og er det vel i det... De forsvant liksom bare. Men ikke de der som overgav seg! Det er best å gjøre som de sier, - de kommer jo fra oven - de arbeider jo i byråkratiet!

Og de der sosialklientene der som går og tigger og gråter til seg på Fattigkassen, de kan bare skylde på seg selv! Noen sa de hadde sett kona der utenfor døren til Sosialkontoret ... Tenk så uflidde de ser ut, iallfall kona - hun er sikkert mishandlet; hun kjører jo ikke bil heller - og barna lukter dårlig ånde, og jentungen ble visstnok voldtatt åtte år gammel, ellers så var det en venninne av jentungen, noen har vel utarbeidet en rapport på familien, tenk han var visst gullsmed en gang før, det var det noen som sa, ja ikke vet jeg, men det er mange som vet, unggutten kommer aldri til å få seg noen jobb - se bare som han går kledd, og det lange håret, som han tror han er en engel fra himmelen, he he he, hi hi, jeg skulle vel ha hatt ham for meg selv på soverommet ja, men jeg liker dem jo helst litt yngre, jeg tuller nå - men det var en film jeg så altså, homoseksuelle, frigjorte, det var en spennende og fin film ja, - terningkast seks i Dagbladet sa min datter, - hun er snart ferdig utdannet sosionom nå, og du kan tro hun er festlig altså ... hun skravler og hun skravler, men nå må jeg skynde meg til tannlegen altså ... Du kan tro jeg så Carl I. Hagen og Jens Stoltenberg på tv her forleden kveld, og som de smilte - så velstelte ... hu Gro har nok tatt godt vare på de der ... det bli sagt at de snakker så velstelt også ... Ikke misforstå nå, - jeg har jo mannen min. Jo da, vi er så glade i hverandre så. Og snart skal vi adoptere et barn fra Afganistan, eller fosterforeldre for et guttebarn ifra Norge. Men han må ha blå øyne altså, og ikke være for lurvete, og helst av pene foreldre ... det sier jeg til mannen min... osv.

Lenge siden du satt på trikken?Lenge siden du pratet med naboen? Det ble kanskje bare med praten?

Vi trenger et rettsoppgjør! Et skikkelig og grundig oppgjør med rettsvesenet og politikken i vårt land. Hvor de skyldige får stilles til ansvar for hva de har gjort og gjør og straffes på passende måte, og uretten fjernes og rettes opp så godt som det lar seg gjøre.

Uten vil kriminaliteten og volden øke og øke og verden og vårt land ødelegges mere og mere.

Nürnbergprosessen i Tyskland straks efter 2. verdenskrig var så utilstrekkelig og korrupt som bare et narrespill kan være. Likeså efterkrigsoppgjøret her i Norge. Det er slike og lignende utilstrekkelige og korrupte rettsoppgjør som særlig sterkt viderefører og forplanter kriminalitet, utrivsel og korrupsjon. Jødenes berettigede erstatningskrav enda nå efter 2. verdenskrig handler om en dimensjon av det samme. La ingenting av alt dette og mere til være glemt eller gjemt unna! Det samme har også betydning mht. EU-folke-avstemningene og EU-saken i relasjon til Grunnloven.

Som Finn Jarle Sæle sier i sin mesterlig redigerte avis Dagen, for i dag; "I det hele tatt er det en betenkelig ting dette å vinne folkeavstemninger og etterpå legge makten i hendene på de kreftene som tapte. Men aldri har media lykkes så godt i å sile bort den kunnskapen og debatten som velgerne burde ha."

Mangt her i vårt land nå og i vår tid nå minner sterkt om f.eks. katastrofene som skjedde i Chile! - Les f.eks. Isabelle Allende sin mesterlige bok om dette. "Åndenes hus", på norsk - også mesterlig filmatisert. I klasse med, men overgående vår egen Ibsen. Men mangt her nå minner også sterkt om forholdene i det gamle Sodoma og Gomorra. Bare at ødeleggelsene her nå er enda verre!

Rett og slett! Ikke bare må det sies og være sagt og bearbeides - gjøres noe med! - at korrupsjonen florerer og yrer mere og mere og sterkere og sterkere. Vi - jeg sier "vi", men i uskyld - er i ferd med å gjøre Norge og verden til et fra-flyktningsted, ikke bare i økologisk og landskapsmessig forstand, men også i sosial, - for de som har penger nok og lite samvittighet, - hvor de som ikke kommer seg unna havner på kirkegården eller i forbrenningsovnen efter en forskrekkelig nasjonal Dødens port. Skal det bli Norge, mitt kjære Norge - eller enda mere Farvel, Norge mitt kjære Norge!

Beste hilsner fra
Rune L. Hansen
Sveio, 26.08.1997,
i indre eksil og landflyktighet med familieSOMMERTREFF 1998

I dagene mellom 24/7 og 29/7 møtes vi i Haugesund på Hendersons Park Hotel AS til sommertreff. Siden vi har fått stor arv, så vil vi av kontoen betale hotelloppholdet for disse dagene for ca 30 tilreisende stevnedeltakere. Vi skal som før få mange fine foredrag og vi skal arrangere tur til Karmøy der vi kan få ta i øyensyn gardsbruket som Borgh. og Asbj. Torvestad har testamentert til oss. Nærmere om stevnet senere. Innmelding for deltakelse skjer i år direkte til hotellet.
Med hilsen
a.r.

 


Tilbake til SAMFUNNSLIVs hovedside